Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Politi-innsatsen 22. juli: Om hvorfor det gikk som det gikk

Helge Renå disputerer fredag 29.mars 2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: Police Coordination in Crises. Who knew what, when, where and why in managing the terrorist attacks in Oslo and Utøya in 2011?

Hovedinnhold

Politi-innsatsen som i ettertid ble gjenstand for mye kritikk og diskusjon, bestod av mange handlinger som var forståelige om en tar utgangspunkt i den enkeltes handlingssituasjon i sanntid. Studien er den første forskningsbaserte undersøkelsen av politiets respons og bygger på et unikt og omfattende datamaterialet som ingen andre enn 22.juli-kommisjonen og politiet har fått tilgang til. Målet med studien er å bidra til en bredere forståelse av hvorfor det gikk som det gikk.

Gjennom detaljert prosess-sporing i sanntid av sentrale deler av hendelsesforløpet, som for eksempel håndteringen av informasjonen om gjerningsmannens bil og politiets utfart til Utøya, finner studien at mange av handlingene som ble gjort er forståelige gitt den informasjonen de hadde, situasjonen de var i og hvilke forutsetninger de hadde. Et sentralt poeng er at en må ta utgangspunkt i hvem som var koplet med hvilken informasjon når, hvor de befant seg, og hvilke problemer de stod overfor underveis i responsen. Videre finner studien at en viktig forklaringsfaktor er hvordan politiet har vært organisert og politisk styrt. Politiet har vært kjennetegnet av en desentralisert silostruktur hvor utviklingsarbeidet har foregått i hvert enkelt politidistrikt (siloer) i stedet for på tvers av politidistriktene og mellom nasjonalt og lokalt nivå. Og den politiske styringen har gitt få signal om at beredskap er en oppgave politiet skulle prioritere.

Politiet bør jobbe for å utvikle gode systemer for å håndtere informasjonsstrømmene og hvem som skal ha kommandoen når det er behov for rask mobilisering på tvers av distriktsgrenser. Studien viser også viktigheten av at vurderingene og konklusjoner til undersøkelseskommisjoner som 22.juli-kommisjonen blir gjenstand for analyse og diskusjon. 

Personalia

Helge Renå (f. 1982) er utdannet statsviter ved Universitetet i Oslo (2009). Doktorgradsarbeidet ble gjennomført i perioden 2014-2018 ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved UiB, hvor Renå har vært ansatt som stipendiat. Våren 2017 var Renå Visiting Student Researcher og Fulbright fellow på Scancor, Stanford University.

Veileder har vært professor Per Lægreid og professor Arjen Boin (Leiden Universitet) har vært biveileder.