Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Normal aldring og endringer i hjernens struktur og funksjon

Alexandra Vik disputerer torsdag 4. april for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Imaging the Aging Brain: From Morphometry to Functional Connectivity».

Innhold

Befolkningen blir stadig eldre. Samtidig opplever stadig flere mennesker utfordringer på grunn av endringer i kognitiv funksjon. I tillegg vet vi at økt alder er en av de viktigste risikofaktorene for nevrodegenerativ sykdom. Alder kan imidlertid ikke alene predikere hvordan en eldre person fungerer. Hjernens struktur og funksjon påvirkes nemlig av en rekke faktorer gjennom hele livsløpet, som får konsekvenser for våre mentale prosesser etterhvert som vi eldes. Magnetisk resonans avbildning (MRI) av hjernen inngår dermed som en sentral metode i studier av kognitiv aldring.

Doktorgradsarbeidet benyttet MRI som del av en oppfølgingsundersøkelse av en gruppe eldre. De ble undersøkt tre ganger over en 8-års periode, og resultatene bekreftet individuelle forskjeller når det gjelder hvordan hjernen strukturelt endrer seg over tid. Kunnskap om endret størrelse på hjernens laterale ventrikler ble benyttet for å predikere hvor raskt et individ utfører en kognitiv test. Videre ble informasjon om hjernens funksjon i en hviletilstand benyttet for å predikere grad av bevissthet til egne tanker (dagdrømming) under undersøkelsesprosedyren.

Arbeidets metoder og resultater gir grunnlag for videre studier, både for å identifisere faktorer som skiller normal aldring fra patologisk aldring, og for å få mer kunnskap om hva som fremmer opprettholdelse av god kognitiv funksjon inn i alderdommen.

Personalia:

Alexandra Vik (f. 1982) har master i funksjonelle MR og nevrovitenskap fra NTNU. Doktorgradsarbeidet har vært utført ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, Det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen, med professor Astri Lundervold som hovedveileder og professor Arvid Lundervold som biveileder.

Vik har i deler av ph.d. perioden vært styremedlem av den nasjonale forskerskolen for medisinsk avbildning (MedIm).