Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Makt og idéspredning i alternativbevegelsen

Margrethe Løøv disputerer mandag 7. mai 2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Networking Spirituality: A Study of VisionWorks and the Norwegian Alternative Movement».

Innhold

Fra 1970-tallet og utover har den norske alternativbevegelsen vokst raskt. Samtidig som flere personer har engasjert seg i alternativ terapi, åndelighet og livsstil, har også feltet blitt mer organisert. I sin doktoravhandling har Margrethe Løøv analysert denne utviklingen i et historisk og samtidig perspektiv. Hun har særlig fokusert på Alternativt Nettverk (senere VisionWorks), som har vært en sentral aktør i det norske alternativmiljøet.

Alternativbevegelsen kan ses som et nettverk som i stor grad består av uformelle relasjoner, men også av mer formelle institusjoner. Alternativmesser, terapisentra, alternative magasiner, bøker og bokklubber utgjør større og mer permanente møtepunkter. Slike institusjoner forbinder individuelle brukere med aktører som tilbyr ulike tjenester og varer knyttet til alternativ åndelighet/terapi, og er viktige agendasettere.

Avhandlingen viser at det er en sammenheng mellom måten alternativbevegelsen er organisert på, og måten ideer spres på i miljøet. Trosforestillinger «smitter» gjennom samarbeid og tett kontakt. Dette gjør at mange ideer dukker opp på tvers av mer spesifikk gruppetilhørighet, som for eksempel ideen om en holistisk sammenheng mellom kropp og ånd, begreper som «karma» og «chakra», og forestillingen om «høysensitive personer».

Avhandlingen tar også opp maktforhold. I det alternative miljøet er det mye kritikk av tradisjonelle former for religion, som ofte fremstilles som autoritære og rigide. Som motsats blir alternativ åndelighet gjerne fremstilt som fri og individualistisk. Et sentralt funn er at det også finnes klare maktstrukturer i det alternative miljøet. Sentrale institusjoner som alternativmesser og magasiner er preget av et mindre antall personer med stor påvirkningskraft. Slik sett er mye makt samlet i få hender.

Personalia

Margrethe Løøv (f. 1984 i Trondheim) er en norsk religionshistoriker. Hun tok mastergrad ved Universitetet i Oslo i 2010, og har tidligere studert i Montpellier, Heidelberg og Hyderabad. I sin forskning har Løøv særlig konsentrert seg om alternativ åndelighet og terapi. Hun jobber blant annet også med tidlig misjon blant samene og med Falun Gong-bevegelsen.