Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Dissenser i Norges Høyesterett

Henrik Litleré Bentsen disputerer torsdag 9. mai 2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Determinants and Public Policy Consequences of Dissent in the Supreme Court of Norway».

I løpet av de tre siste tiårene har det vært en økende andel dissenser i Norges Høyesterett. På bakgrunn av dette undersøker Bentsen i denne avhandlingen hvilke personlige, kollegiale og institusjonelle faktorer som påvirker dommere til å dissentere, samt hvilke konsekvenser dissenser kan ha for offentlig støtte til Høyesteretts avgjørelser.

Avhandlingen viser, for det første, at den økende andelen dissenser over tid gjenspeiler sentrale utviklingstrekk ved Høyesterett de siste tre tiårene. Analyser av originale data på dommere og avgjørelser fra Høyesterett i perioden 1987-2016 demonstrerer at dissenser er påvirket av (1) institusjonelle endringer knyttet til domstolens siling av saker, samt den økende internasjonaliseringen av norsk rett, (2) endringer i domstolens ledelse og dommersammensetning med hensyn til yrkesbakgrunn, og (3) av dommernes konkurrende synspunkt angående i hvilken grad Høyesterett bør spille en mer tilbaketrukket eller aktiv rolle overfor staten.

For det andre demonstrerer avhandlingen, gjennom analyser av originale eksperimentelle survey data, at (1) dissenser kan føre til økt offentlig støtte til Høyesteretts avgjørelser på politisk betente tema – som for eksempel oppholdstillatelse for asylbarn –, og (2) at personer som opplever at Høyesterett tar en avgjørelse som går imot deres standpunkt vil ha større grad av aksept for avgjørelsen dersom de i utgangspunktet har høy tillit til Høyesterett som institusjon. Det sistnevnte resultatet understreker hvor viktig det er at Høyesterett opprettholder en høy grad av institusjonell legitimitet hvis den skal få offentlig støtte for avgjørelser på politisk betente tema.

Resultatene fra avhandlingen bør således ha implikasjoner for hvordan vi ser på rollen til både domstoler og dissenser i politiske demokratier.

Personalia

Henrik Litleré Bentsen (født 1988) er utdannet statsviter ved Universitetet i Bergen (2012). Doktorgradsarbeidet ble gjennomført i perioden 2014-2018 ved Institutt for sammenliknende politikk, hvor Bentsen har vært ansatt som stipendiat. Veileder på prosjektet har vært professor Gunnar Grendstad, mens Professor Jørn Øyrehagen Sunde har vært biveileder. Bentsen er for tiden ansatt som forsker ved NORCE – Norwegian Research Centre.