Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Diabetes hos personer med karsykdom– forekomst og konsekvens

Iren Drange Hjellestad disputerer 14.5.2019 for graden ph.d. ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Biomarkers for Diabetes Mellitus in advanced Peripheral Arterial Disease: Diagnostic performance and outcome prediction of HbA1c, fasting plasma glucose and the oral glucose tolerance test».

Hovedinnhold

Forekomsten av diabetes er økende og rammer om lag 4-5 % av den norske befolkningen. Diabetes er en viktig risikofaktor for karsykdom (åreforkalkning eller utposning av hovedpulsåren) og begge tilstandene utgjør et stort helseproblem.

Det finnes tre tilgjengelige tester for å påvise diabetes; fastende blodsukker, sukkerbelastning (blodsukker to timer etter inntak av 75 gram sukker) og HbA1c (mål på blodsukkeret siste 2-3 måneder). Befolkningsstudier har vist at de tre testene påviser diabetes hos til dels ulike individer.

Hjellestad har undersøkt forekomsten av diabetes og forstadium til diabetes hos pasienter som opereres for karsykdom. Videre har studien undersøkt hvilken tilleggseffekt nylig påvist diabetes har på risiko for død første 5-10 år etter operasjon for karsykdom.Alle pasientene ble testet med fastende blodsukker, sukkerbelastning og HbA1c.

Hjellestad fant at en av tre pasienter med karsykdom og diabetes hadde diabetes uten å vite om det. Forekomsten av nyoppdaget diabetes hos pasientene som ble operert for karsykdom var 12-14% og høyest ved bruk av HbA1c. Fastende blodsukker og sukkerbelastning påviste kun 1/3 av de samme tilfellene med diabetes som HbA1c.Førti prosent av pasientene døde i løpet av en oppfølgingsperiode på 9 år. Risiko for å dø i løpet av oppfølgingstiden var høyest hos de pasientene som hadde nyoppdaget diabetes ut fra HbA1c.

Hjellestad konkluderer med at diabetes definert av HbA1c-verdier på 48 mmol/mol eller høyere er en viktig bestemmelsesfaktor for tidlig død etter kirurgisk behandling av karsykdom. Denne studien undersøkte ikke årsaksmekanismer bak funnene.

Basert på resultater fra Hjellestad sitt doktorgradsarbeid pågår en nasjonal multisenterstudie av pasienter som opereres for utposning på hovedpulsåren. Studien, ABANDIA, har til hensikt å undersøke forekomst og konsekvens av diabetes hos denne pasientgruppen bestemt ut fra HbA1c.

Personalia

Iren Drange Hjellestad (f.1973) tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 2004. Hun er spesialist i indremedisin, og ansatt ved Hormonlaboratoriet og Medisinsk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus, Bergen. Doktorgradsarbeidet er støttet av Diabetesforbundet og utført ved karkirurgisk og medisinsk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus. Ph.d.-graden utgår fra Klinisk Institutt 2, Medisinsk Fakultet, Universitetet i Bergen. Hovedveileder er professor emeritus Torbjørn Jonung. Biveiledere er førsteamanuensis Eirik Søfteland og professor Eystein Sverre Husebye.