Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Aldring, offentlig politikk og helse

Maja Weemes Grøtting disputerer onsdag 29.05.2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Empirical Essays on Health and Aging».

Hovedinnhold

Befolkningsaldring er et globalt fenomen som er forårsaket av økt levealder og reduserte fødselsrater. Til tross for at økt levealder er en menneskelig suksesshistorie, skaper det også utfordringer for bærekraften til offentlige finanser ettersom eldre har høyere behov for helsehjelp og lavere arbeidsmarkedsdeltakelse.

I denne avhandlingen analyseres helseeffekter av to nøkkelkomponenter for å bevare bærekraften til offentlige finanser i møtet med en aldrende befolkning: den frivillige omsorgsinnsatsen til pårørende og at folk står lenger i arbeid. Til tross for å være en del av løsningen, kan både omsorgsansvar og det å stå i jobb til høy alder ha utilsiktede implikasjoner for helse.

Et av hovedfunnene i avhandlingen er at økt offentlig eldreomsorg reduserer sykefraværet til pårørende til eldre på kort sikt. Det er primært sykemeldinger grunnet psykiske lidelser og muskel- og skjelettlidelser som reduseres. Resultatene tyder imidlertid på at det ikke er noen helseeffekter på lengre sikt.

Et annet hovedfunn er at personer som går av med pensjon ved fylte 67 år, opplever en forbedring i selvopplevd helse. Pensjonering har derimot ingen effekt på mer alvorlige hendelser, som sykehusinnleggelser eller dødsfall.

Betydningen av sosioøkonomisk status står sentralt i avhandlingen. Oppgaven viser at det er store forskjeller i helseeffekter av pensjonering på tvers av sosioøkonomiske grupper. Personer som har lav utdanning eller som har bedrevet manuelt arbeid, opplever store, positive helseeffekter av pensjonering. Pensjonering har ingen tilsvarende effekt for personer med høy utdanning eller høystatus-jobb.

Data fra spørreundersøkelser beskyldes ofte for å være uegnet til å analysere sosiale helseforskjeller i eldre år. Avhandlingen tilbakeviser deler av denne kritikken og viser at sammenlignet med registerdata som dekker hele befolkningen, kan data fra spørreundersøkelser likevel gi gode svar.

Personalia

Maja Weemes Grøtting (f. 1983) er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo (2011). Doktorgradsarbeidet ble gjennomført ved Institutt for Økonomi ved Universitetet i Bergen i perioden 2014-2019, og Grøtting var ansatt som stipendiat ved NOVA, OsloMet gjennom stipendiatperioden. Veileder på prosjektet var førsteamanuensis Astrid Grasdal, mens professor Arild Aakvik og forsker Marijke Veenstra var bi-veiledere. Arbeidet er finansiert av forskningsmidler fra Norges Forskningsråd og Nordforsk.