Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Rumperte abdominale aorta aneurismer – forekomst og risiko

Andreas Reite disputerer 06.06.19 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Epidemiology, Risk Assesment and Outcomes in Ruptured Abdominal Aortic Aneurysms."

Abdominalt aorta aneurisme (AAA) er en sykdom der hovedpulsåren over tid utvides og tilslutt kan sprekke med påfølgende livstruende blødning (rumpert Abdominal Aorta Aneurisme, rAAA). rAAA har høyere dødelighet enn de fleste andre akutt kirurgiske tilstander med en anslått total dødelighet rundt 80%. Dødelighet i forbindelse med operasjon er anslått til 30-50%, og flere pasienter dør før de kommer til sykehus. Forekomsten er økende med alder og det er stor variasjon i fysiologisk tilstand hos pasientene som kommer til sykehus med rAAA. Det kan være klinisk utfordrende å avgjøre hvem som er tjent med operativ behandling. Det er derfor utviklet flere scoring systemer for å anslå risiko for død basert på målbare fysiologiske parametere ved innkomst til sykehus for å hjelpe denne kliniske beslutnings prosessen.

I en retrospektiv populasjons basert kohort studie ved Stavanger Universitetssykehus over en 15 års tidsperiode (2000-2014) har Reite sett på forekomst, dødelighet og trender over tid ved rAAA. Nytteverdi er undersøkt for 4 scorings systemer for rAAA. Karakteristikk er kartlagt for pasienter som ikke blir operert og til slutt er langtidsoverlevelse, senkomplikasjoner og behov for reoperasjoner kartlagt for pasienter operert for rAAA.

Hovedfunnene i avhandlingen er en forekomst av rAAA på 11/100.000 per år i regionen. Total dødelighet var 68%, og dødelighet i forbindelse med operasjon var 51%. Ingen av scoringssystemene som ble undersøkt viste seg adekvat i klinisk beslutningstaking. Pasienter som overlever de første 30 dagene etter operasjon har tilnærmet lik forventet overlevelse som den generelle befolkingen.

Personalia

Andreas Reite (f. 1976) tok medisinsk embetseksamen ved Semmelweis Medical University, Budapest, Ungarn i 2002. Han er spesialist i karkirurgi og jobber ved karkirurgisk avdeling ved Stavanger Universitetssykehus. Ph.d.-graden utgår fra Klinisk Institutt 2, Medisinsk Fakultet, Universitetet i Bergen. Hovedveileder er førsteamanuensis Morten Vetrhus og biveileder er professor Kjetil Søreide.