Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Barns erfaringer med nyheter for barn

Linn Cathrin Lorgen disputerer fredag 7. juni 2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Nyheter for barn og forestillinger om barndom: Barns erfaringer og Supernytts tekstlige strategier».

Hovedinnhold

Avhandlingen handler om barns erfaringer med nyheter for barn med et spesielt fokus på NRKs Supernytt, som produserer nyheter for barn på tv, nett og i sosiale medier. Avhandlingen gir innblikk i hvordan barn i alderen åtte til tolv år gir mening til hva det innebærer at det lages egne nyheter for dem, grunnen til at slike nyheter finnes, og hva som er spesielt med disse nyhetene. I avhandlingen kombineres analyser av kvalitative intervjuer med barn og tekstanalyser av Supernytt. Gjennom å studere både erfaringer med og utformingen av nyheter for barn synliggjøres utbredte og ofte tatt-for-gitte forestillinger om barn og barndom som preger samtiden.

Et av de viktigste funnene fra dette doktorgradsprosjektet er at tilgangen til spesialtilpassede nyheter kan styrke barns opplevelse av å være inkludert i samfunnet: Det kan bidra til en opplevelse av at også barn er verdifulle medborgere.

Avhandlingen utforsker hvordan barn fortolker måtene nyhetene er tilpasset et barnepublikum. Det er spesielt tre særpreg som løftes frem av barna: Nyhetene er forståelige og lærerike, mindre skumle og mer «barnevennlige» i betydningen mer positive eller underholdende enn det man forventer av nyheter utformet for et voksent publikum. Særpregene er gjenstand for både ros og kritikk fra de intervjuede barna. De samme særpregene ved barnenyhetene peker seg også ut i avhandlingens tekstanalyser av Supernytt. Både publikumsanalysen og tekstanalysene viser at programmet balanserer i et spenningsfelt mellom å opplyse, veilede og invitere barn til å være aktive deltakere i samfunnet, og å betrygge og underholde barnepublikummet. På bakgrunn av analysene utpekes noen krevende balanseganger for produksjonen av nyheter for barn.

Personalia

Linn Cathrin Lorgen fullførte master i medievitenskap ved Universitetet i Bergen i 2009. Under doktorgradsarbeidet har hun vært tilknyttet Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB. Hovedveileder har vært førsteamanuensis Tone Kolbjørnsen og førsteamanuensis Brita Ytre-Arne har vært biveileder. Lorgen jobber nå som forsker og gjesteforeleser ved Institutt for pedagogikk og livslang læring ved NTNU.