Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Hvilket ansvar bør norske virksomheter ha for korrupsjon?

Ingvild Rosseland Sandhaug disputerer onsdag 19. juni 2019 for ph.d.-graden ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, med avhandlingen «Korrupsjonsbekjempelse i virksomhetsforhold».

Innhold

Avhandlingen drøfter hvordan foretaksansvaret for korrupsjon bør utformes for å forebygge, avdekke og reagere mot korrupsjon. Disse formålene er i dag hovedsakelig ivaretatt ved at en virksomhet risikerer straff dersom noen begår korrupsjonshandlinger på virksomhetens vegne. Avhandlingen viser hvordan dagens strafferegulering er lite egnet til å forebygge og avdekke korrupsjon, og anfører to alternative reguleringsstrategier.

Korrupsjon er en stor utfordring i mange deler av verden, og de seneste årene har vi også hatt flere alvorlige korrupsjonssaker i Norge. Norge har forpliktet seg gjennom en rekke internasjonale konvensjoner til å bidra i den globale kampen mot korrupsjon. Korrupsjon innebærer at noen utnytter en tillitsposisjon for å oppnå personlige fordeler og utgjør en trussel mot demokratiet, rettsstaten, menneskerettighetene og det økonomiske markedet. Avhandlingen kritiserer dagens strafferegulering av korrupsjon, som etter forfatterens vurdering gir et uklart bilde av hvilke handlinger som er straffbare som korrupsjon. Det tas til orde for å knytte vurderingen av straffansvaret til spørsmålet om en fordel ble gitt eller mottatt for å påvirke mottakeren på en måte som er i strid med de krav som gjelder for vedkommende.

Som regel vil minst en av partene i en korrupsjonshandel være tilknyttet en virksomhet. Virksomheten er derfor i en særskilt posisjon til å kunne forebygge og avdekke tilfeller av korrupsjon. Basert på undersøkelser av den norske, amerikanske og engelske korrupsjonslovgivningen, samt den norske hvitvaskingsloven, skisserer Sandhaug to modeller for foretaksansvaret: Hybridmodellen, hvor virksomheten kan ilegges en straff for manglende forebygging av korrupsjon, og forebyggingsmodellen, hvor virksomhetene pålegges en plikt til løpende forebyggingsarbeid mot korrupsjon. Det anføres at forebyggingsmodellen i størst grad vil være egnet til å forebygge, avdekke og legge til rette for reaksjoner mot korrupsjon.

Personalia

Ingvild Rosseland Sandhaug (født 1988) har bachelor i juss ved Høgskolen i Innlandet fra 2011 og master i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen fra 2013. Sandhaug var stipendiat ved Det juridiske fakultet i Bergen fra 2013 til 2018, og jobber nå som juridisk rådgiver ved Miljødirektoratet i Oslo.