Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Søvn hos sykehjemspasienter

Kjersti Marie Blytt disputerer 18.06.19 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Sleep in Nursing Home Patients: Clinical Assessments and the Effects of Pain Treatment on Sleep».

Hovedinnhold

Majoriteten av norske sykehjemspasienter har demens. Søvnforstyrrelser, smerte og depresjon forekommer også hyppig i denne gruppen. Videre har personer med moderat til alvorlig demens en redusert evne til å uttrykke egne symptomer. Det er derfor utfordrende å identifisere symptomer og lidelser, som smerte, depresjon og søvnforstyrrelser, og behandle disse. Tidligere studier indikerer at det er en sammenheng mellom smerte, søvn og depresjon. Imidlertid er forholdet mellom disse symptomene i liten grad undersøkt hos personer med demens.

Alle tre arbeidene som inngår i avhandlingen ble gjennomført på norske sykehjem og inkluderte personer med demens. I sitt første arbeid undersøkte Blytt hvor pålitelig de kliniske kartleggingsverktøyene Cornell Scala for Depression in Dementia (CSDD) og Neuropsychiatric Inventory – Nursing Home Version (NPI-NH) påviste søvnvansker sammenlignet med aktigrafi. Resultatene indikerer at det er begrenset nytte av proxyratermåling av søvn, og at ytterligere forskning på den kliniske verdien av slike målinger er nødvendig. De to andre arbeidene undersøkte kortsiktige og langsiktige effekter av smertebehandling på søvn hos sykehjemspasienter med demens og depresjon. Dataene er hentet fra en placebo kontrollert studie gjennomført av Blytt og kolleger. Resultatene fra artikkel 2 viste at aktiv smertebehandling forbedret aktigrafimålt søvn etter en uke. Imidlertid viste resultatene fra artikkel 3 at forbedringen i søvnmålene ikke varte til oppfølging i uke 13. Det er mulig at de umiddelbare effektene skyldes sedasjon.

Avhandlingen konkluderer med at sykehjempersonalet risikerer å underrapportere eller ikke identifisere søvnforstyrrelser når kartleggingsverktøyene CSDD eller NPI-NH benyttes. En uke med aktiv smertebehandling forbedret aktigrafimålt søvn. Forbedringen av søvnen vedvarte imidlertid ikke over tid. Blytt og medarbeidere anbefaler ikke bruk av smertebehandling for å forbedre søvnen til sykehjemspasienter med demens og depresjon.

Personalia

Kjersti Marie Blytt er født i Bergen i 1980. Hun er utdannet sykepleier fra Høgskolen i Bergen, og har master i helsefag fra Universitetet i Bergen. Hun har siden 2015 vært stipendiat ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen og Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer, Helse Vest, under veiledning av Elisabeth Flo, Bjørn Bjorvatn og Bettina Husebø.