Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Utdanning til deltagelse i offentlige diskusjoner

Martin Samuelsson disputerer fredag 14. juni 2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Education for deliberative democracy: Theoretical assumptions and classroom practices».

Hovedinnhold

Ordet demokrati knyttes gjerne til det representative synet der demokratisk deltagelse framfor alt handler om deltagelse ved valg. Dette synet har imidlertid vært utsatt for kritikk, blant annet fordi folket ikke i tilstrekkelig grad er aktive i styring av samfunnet. I tillegg har det blitt kritisert for å legge for stor vekt på konkurranse mellom forutbestemte posisjoner. Som svar på dette finnes ideen om et deliberativt demokrati, som sier at offentlige diskusjoner burde være essensen i et demokrati. I slike diskusjoner, som blant annet kan foregå i media, gjennom offentlige høringer og ved demonstrasjoner, kan borgere og deres representanter uttrykke sine syn overfor hverandre, lytte og reflektere over ulike argument og sammen finne løsninger på felles problem. På denne måten oppfordres borgerne å være mer aktivt deltagende i styringen av eget samfunn, samtidig som legitimiteten til demokratiske beslutninger styrkes.

I sin avhandling har Samuelsson undersøkt hvilken kunnskap, ferdigheter og verdier borgere behøver for at de skal kunne delta deliberativt i offentlige diskusjoner. Han har i tillegg undersøkt hvordan skolen kan gå fram for å lære elever, framtidens borgere, dette. I følge Samuelssons forskning er det viktig at elever lærer seg å presentere og begrunne sine synspunkter. Like viktig er det at de lærer seg å lytte og reflektere over andres synspunkter og argument, og at de i tillegg utvikler en holdning til at diskusjonene handler om å sammen finne løsninger på felles problem. For at elever skal lære dette peker Samuelsson på klasseromsdiskusjoner som en egnet praksis. Gjennom å la elevene øve på de essensielle ferdighetene i klasseromsdiskusjoner kan de gradvis bli bedre. Lærerens rolle og funksjon blir i denne sammenheng en moderator som søker å forme diskusjonene slik at de tar ønsket form.

Personlia

Martin Samuelsson er oppvokst i Vallentuna utenfor Stockholm, Sverige. Han har en mastergrad i pedagogikk fra Universitet i Bergen (2009) og var mellom 2012 og 2016 ansatt som stipendiat ved Institutt for pedagogikk, Det psykologiske fakultet (UIB), med professor Steinar Bøyum og professor Kariane Gärtner Westrheim som veiledere. Samuelsson er nå ansatt som universitetslektor ved Fakultet for lærerutdanning, kunst- og kulturfag, barnehagelærerutdanning, Nord Universitet, Bodø.