Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Interkulturell kompetanse og litteraturlesing i engelskfaget

Hild Elisabeth Hoff disputerer fredag 14. juni for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Rethinking approaches to intercultural competence and literary reading in the 21st century English as a foreign language classroom".

Innhold

Siden midten av 1990-tallet har det vært et overordnet læringsmål i både norske og internasjonale styringsdokumenter for skolen at elevene skal utvikle interkulturell kompetanse. Begrepet er i denne sammenheng forstått som evnen til å kunne kommunisere og etablere gjensidig forståelse og respekt på tvers av kulturer. Innenfor fagfeltet fremmedspråksdidaktikk har klasseromsarbeid knyttet til skjønnlitteratur vært fremhevet i sammenheng med interkulturell læring. Et sentralt spørsmål i senere tids skoleforskning er imidlertid hvordan nytenkning om læringsmål og -metoder kan reflektere den kompleksitet, konflikt og tvetydighet som globalisering, migrasjon, teknologisk utvikling og andre samfunnsendringer har ført med seg de siste to tiår. Denne problemstillingen danner bakteppet for Hoffs PhD-prosjekt, som gir innsikt i hvordan interkulturell kompetanse og litteraturlesing kan rekonseptualiseres i lys av slike hensyn. Med et særlig fokus på engelskfaget, har hun utforsket dette temaet fra både teoretiske og empiriske perspektiver.

Tre artikler, som har blitt publisert internasjonalt, inngår i Hoffs avhandling. Samlet gir de tre artiklene på ulike måter nye bidrag til forskningsfeltet ved å gi innsyn i hvorfor interkulturell læring generelt og litteraturlesing spesielt må ansees som uforutsigbare, komplekse og potensielt konfliktfylte prosesser som kan spille en rolle i utviklingen av språkelevenes evne til å møte lignende utfordringer i dagens samfunn. Hoff har utviklet en ny teoretisk modell, The Model of the Intercultural Reader, som konkretiserer hvordan slike prosesser kan navigeres i møtet med fremmedspråklig skjønnlitteratur. Ved å belyse muligheter og utfordringer relatert til utviklingen av kompetente interkulturelle lesere i engelskklasserommet, bidrar Hoffs studie også til et felt innenfor empirisk skoleforskning som har vært underutviklet både i en internasjonal og norsk kontekst.

Personalia

Hild Elisabeth Hoff har hovedfag i engelsk litteratur fra Universitetet i Bergen. I 2012 ble hun ansatt som stipendiat, og fra 2016 har hun hatt stilling som førsteamanuensis i engelsk fagdidaktikk ved Institutt for fremmedspråk, Universitetet i Bergen.