Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Kan vi stole på forskning?

Eirik André Strømland disputerer 21. juni 2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Four Essays on the Economics of Research».

Hovedinnhold

Vi tenker ofte på kunnskap fra randomiserte, kontrollerte eksperimenter som vitenskapens «gullstandard». Men når forskere prøver å gjenta eksperimentene til andre forskere, klarer de bare å reprodusere omtrent halvparten av de opprinnelige resultatene.

I denne avhandlingen undersøker jeg ulike sider ved reproduserbarhet i empirisk forskning. Jeg argumenterer for at vi bør tenke på forskning som et økonomisk system hvor belønningssystemer påvirker måten forskere analyserer data på.

Et av hovedfunnene i avhandlingen er at meta-analyse, den mest anerkjente metoden for å oppsummere kunnskap, dramatisk overdriver virkningen av ulike eksperimentelle behandlinger og fører til «falske positive» resultater – meta-analyser gir et falskt inntrykk av at en effekt finnes. Dette tyder på at vi bør være svært forsiktige med å trekke klare oppsummerende konklusjoner om forskning ut fra meta-analyser.

Videre tester avhandlingen en populær hypotese om at mennesker er intuitivt samarbeidsvillige. Ifølge denne hypotesen er vårt første instinkt å hjelpe andre mennesker, men når vi får tenkt oss grundigere om så bestemmer strategiske vurderinger hvordan vi handler. Vi viser gjennom en meta-analyse av 82 eksperimenter at kun én av manipulasjonene i litteraturen har en effekt på samarbeid, og det er tvilsomt om denne faktisk måler intuitiv tenkning. Vi gjør også et randomisert eksperiment på et representativt utvalg av den norske befolkningen, og finner ingen støtte for hypotesen om at intuitiv tenkning gjør folk mer villige til å dele penger med fremmede.

I den siste artikkelen undersøker jeg om det å registrere analyseplaner på forhånd – å «binde seg til masten» før en har samlet inn data - vil ha en positiv effekt på reproduserbarhet i forskning. Bakgrunnen for arbeidet er at enkelte har argumentert for at preregistrering ikke er like viktig i økonomi som i andre forskningsfelt. Jeg argumenterer for at preregistrering vil ha en positiv effekt på reproduserbarhet i økonomisk forskning.

Personalia:

Eirik André Strømland (f. 1991) fullførte mastergraden ved Universitetet i Bergen i 2014. Doktorgradsarbeidet er utført ved Institutt for økonomi ved Universitetet i Bergen der han har vært stipendiat.

Hovedveileder har vært professor Sigve Tjøtta, mens professor Gaute Torsvik ved Universitetet i Oslo har vært biveileder.