Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Mot naturlig drepecelle-immunterapi for glioblastom

Andrea Gras Navarro disputerer 30.08.19 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Towards Natural Killer cellular Immunotherapy for glioblastoma: KIR-HLA ligand interaction and proteasome inhibitors to potentiate efficacy".

Hos voksne er glioblastoma (GBM) den mest ondartede hjernekreft og til tross multimodal behandling med kirurgi, cellegift - og strålebehandling, er pasientenes prognose svært dårlig. Immunterapi er en lovende ny behandlingsstrategi. Imidlertid er det viktig å kjenne GBM-pasientenes immunstatus for å kunne utvikle en skreddersydd terapi.

Blant forskjellige typer immunceller ble natural killer (NK) celler undersøkt mest inngående da de utgjør et førstelinjes forsvar mot virusinfeksjoner og kreftceller. Andrea Gras Navarro sine forsøk viser at NK-celler fra friske blodgivere og pasienter effektivt drepte GBM celler isolert fra pasientenes svulster. Hun fant at NK-celleundergrupper med aktiverende reseptorer KIR2DS2 og KIR2DS4 hadde størst evne til å drepe tumorceller og forlenget overlevelse av dyr med kreft. Videre viste hun at spesielt NK-undergruppeceller med KIR2DS4*00101-allel var forbundet med saktere GBM sykdomsprogresjon og at denne genvarianten var assosiert med mindre risiko for GBM utvikling hos friske individer.

Siden forekomst av potente KIR2DS2 og KIR2DS4 NK-celleundergrupper er relativt sjelden, undersøkte hun også om NK-cellenes tumor-drepeevner kunne forsterkes ved kombinasjonsbehandling med proteasomhemmeren, bortezomib. Gras Navarro sin forskning viser at immunbasert terapi med NK-celler alene og i kombinasjon med bortezomib kan ha potensial i behandling av GBM-pasienter.

Funnene tyder også på at KIR2DS2 og KIR2DS4 reseptorene er viktige for aktivering av NK-cellene mot kreftceller og dermed at donor- og pasientblod bør screenes for reseptorstatus for å identifisere de som kan ha best effekt fra immunoterapi. Slik sett kan kunnskapen fra Gras Navarro´s forskning bli viktig for fremtidige immunbaserte kreftterapier.

Personalia 

Andrea Gras Navarro ble født i Sant Carles de la Ràpita, Catalonia, Spania. Hun har en bachelor i biologi fra Universitetet i Barcelona (UB), og en mastergrad i medisinsk biologi fra Universitetet i Bergen (UiB).

Fra 2015 har hun vært doktorgradskandidat i Brain Tumor Immunology & Therapy- forskningsgruppen ved Institutt for biomedisin, UiB. Veiledere var professor Martha Chekenya Enger (hovedveileder) og professor Einar Kristoffersen (biveileder) ved seksjon for immunologi og transfusjonsmedisin, Haukeland Universitetssykehus.