Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Gange hos hjemmeboende eldre

Bård Bogen disputerer 05.09.19 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Gait in community-living older adults".

Et kjennetegn ved økende alder er at gangfunksjonen kan bli dårligere, for eksempel ved at man går saktere, kortere og mer ustøtt. Aldersrelaterte endringer i gangfunksjon kan skyldes sykdom, organendringer eller nedsatt aktivitetsnivå, og inspeksjon av gange er derfor viktig i undersøkelse av eldre. I dette prosjektet ble gangfunksjonen til en gruppe tilfeldig utvalgte hjemmeboende eldre undersøkt ved hjelp av kroppsbårne sensorer. Slike sensorer registrerer kroppens akselerasjoner i ulike retninger under bevegelse, og kan gi detaljert informasjon om karakteristika ved gange som kan være vanskelig å se med det blotte øyet.

Deltakerne i studien ble undersøkt i et bevegelseslaboratorium hvor de gikk under ulike forsøksbetingelser, for eksempel mens de telte baklengs og når de gikk over et ujevnt underlag. De ble også undersøkt over flere dager mens de var i sine egne miljø. Hovedfunnene fra studien var at gangen ble noe mer ustø over to år, og at ustøheten var assosiert med lav muskelstyrke. Videre ble det funnet at de som tok mange steg hver dag rapporterte god helserelatert funksjonsevne, mens de som gikk mange ganger men med få steg per dag rapporterte dårligere helserelatert funksjonsevne. Dette ble tolket som at de som gikk mange ganger per dag oppholdt seg mer innendørs.

Resultatene fra studien er en pekepinn på hva som kan beskrives som normal gangfunksjon hos eldre mennesker og hvordan denne endrer seg over tid. Funnene er derfor et steg mot å bruke instrumentert ganganalyse for eldre med ulike bevegelsesproblemer.

Personalia

Bård Bogen er utdannet fysioterapeut ved Høgskolen i Bergen i 1999. Han jobber nå som førstelektor ved masterprogrammet i klinisk fysioterapi på Høgskulen på Vestlandet, og som fysioterapeut ved Avdeling for rehabiliteringstjenester på Haraldsplass Diakonale Sykehus.Doktorgradsarbeidet ble utført ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen. Hovedveileder har vært professor emeritus Rolf Moe-Nilssen, biveiledere har vært professor Anette Hylen Ranhoff og førsteamanuensis Mona Aaslund.