Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Proust og romanens teatralitet

Synne Ytre Arne disputerer fredag 13. september for ph.d.-graden ved UiB med avhandlingen “Staging Perception. Theatricalities in Marcel Proust’s À la recherche du temps perdu”.

I denne avhandlingen utforsker Ytre Arne de teatrale kvalitetene i Marcel Prousts roman På sporet av den tapte tid (1913-27), med et særlig blikk for hvordan verkets “teatraliteter” kommer til uttrykk i framstillingen av sanseinntrykk og av opplevelser som aktiverer subjektets imaginasjonsevne i særlig grad. Ytre Arne undersøker hvordan romanen strukturerer, romliggjør og dramatiserer hovedpersonens møter med mennesker, objekter og omgivelser, og argumenterer for at romanens framstilling av disse møtene utgjør en form for iscenesettelse som anskueliggjør at hos Proust er det subjektet som erfarer verden et fundamentalt sett teatraliserende subjekt.

I dialog med blant andre Maurice Merleau-Ponty, Roland Barthes, Denis Diderot og Elizabeth Burns, viser Ytre Arne at i På sporet av den tapte tid er teatralitet, imaginasjon og persepsjon tett sammenfiltret, og personer, situasjoner, rom og ting får sin teatrale karakter i møte med et sansende subjekt som fortolker og forestiller seg verden som teater.

Studien viser at i Prousts roman fungerer teateret som en viktig kilde til metaforer og analogier for sansning, men at romanen også kan forstås som teatral i den forstand at den ved mange tilfeller og på ulike måter illuderer teaterets framstillingsmåter, strukturer og sjangre. Konseptet intermedialitet ligger til grunn for avhandlingens drøfting av romanens spill med, blant annet, Diderots definisjon av tablået, samt den franske teatersjangeren féerie. Prousts bruk av slike teatrale referanser i På sporet av den tapte tid undersøkes i lys av hans tidlige eksperimentering med dramasjangeren, og avhandlingen viser fram en gradvis utvikling i forfatterskapet i retning av en teatral skrift (écriture théâtrale) som gjør utstrakt bruk av tablåmotivet for å iscenesette det sansende subjektets kreative blikk på verden.

Personalia

Synne Ytre Arne (f. 1987) har en bachelorgrad i estetiske fag og en bachelorgrad i fransk fra Universitetet i Bergen. Hun tok mastergraden i allmenn litteraturvitenskap ved UiB i 2013. Fra 2014 til 2019 var hun ansatt som stipendiat ved UiB. Hun underviser nå ved norskseksjonen i lærerutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet. Hovedveileder for prosjektet har vært Anders Kristian Strand (UiB) og Thomas Baldwin (University of Kent) har vært biveileder.