Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Helseplager og etterlevelse av hormonbehandling ved brystkreft

Kari Britt Hagen disputerer mandag 23. september 2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlinga: «Breast Cancer: Adherence to Adjuvant Endocrine Therapy in Western Norwegian Patients».

Hovedinnhold

Brystkreft er den hyppigste kreftformen hos kvinner i Norge, gjennomsnittsalderen ved diagnose er 59 år og ca. 70 – 80% har hormonfølsom brystkreft. Hormonbehandling i 5-10 år gir en betydelig reduksjon i risiko for tilbakefall av sykdommen. Likevel viser studier at en del kvinner slutter å ta tablettene, (selv-seponerer behandlingen), før fem år har gått. Helseplager som tretthet, hetetokter, muskel-skjelettplager, angst og depresjon er vist å ha betydning ved for tidlig avslutning av behandlingen.

Tre artikler i doktorgradsavhandlingen undersøkte predikert risiko for selv-seponering av hormonbehandling før 5 år, kartla faktorer som kunne være årsak til dette, og undersøkte selv-rapporterte helseplager og kosthold hos pasienter sammenlignet med friske kontroller.

209 kvinner med brystkreft ble fulgt med årlige konsultasjoner i sykehuset i 4 år. Predikert risiko for selv-seponering av behandlingen før 5 år var 38%. Mer enn halvparten rapporterte overvekt eller fedme, som også var en risikofaktor for å avslutte hormonbehandlingen. To år etter operasjonen rapporterte majoriteten av pasientene samme helseplager og kosthold som friske kontroller. En undergruppe av pasientene (24%) hadde unormalt mange helseplager som hadde sammenheng med tretthet, angst og depresjon, ikke kreftbehandlingen. Artiklene er basert på selv-rapporterte data innhentet ved bruk av spørreskjema og tall fra Reseptregisteret.

Avhandlingen gir ny kunnskap om predikert risiko selv-seponering av hormonbehandling før 5 år hos vestnorske kvinner med brystkreft, og om selv-rapporterte helseplager hos pasientene sammenlignet med friske kontroller. For å øke etterlevelse av hormonbehandling foreslås persontilpasset oppfølging med informasjon om fordelen ved behandlingen, mulige bivirkninger i forhold til normale helseplager som følge av overgangsalderen, og om kosthold for å holde normal vekt. Effekten av en slik modell bør evalueres i en egen kontrollert studie.

Personalia

Kari Britt Hagen er sykepleier (1991) med spesialutdannelse i kreftsykepleie (2000) og master i Helsefremmende arbeid og helsepsykologi (2008). Ph.d.- graden utgår fra Klinisk institutt 1 ved Universitetet i Bergen, hvor hun har vært ph.d. kandidat fra 2016.

Studiene er utført i samarbeid mellom Avdeling for Bryst- og endokrinkirurgi og Prospective Breast Cancer Biobank Study group ved Haukeland universitetssykehus og Stavanger universitetssykehus.