Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Senskader i øynene ved type 1 diabetes

Ragnhild Wivestad Jansson disputerer torsdag 19. september 2019 for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Diabetic retinopathy in Western Norway and early markers of disease progression».

Diabetisk retinopati er et samlebegrep for karforandringer som kan oppstå i øyets netthinne ved diabetes. Alvorlig synsnedsettelse og blindhet kan vanligvis forhindres ved tidlig diagnose og behandling. Formålet med Jansson sitt doktorgradsarbeid er å kartlegge forekomsten og alvorlighetsgraden av diabetisk retinopati hos pasienter med type 1 diabetes og å identifisere de tidligste tegnene på behandlingskrevende retinopati.

Et tilfeldig utvalg pasienter med type 1 diabetes fra Hordaland ble innkalt til en generell diabeteskontroll, øyeundersøkelse inkludert fotografering av netthinnen, og kartlegging av helserelatert livskvalitet. En gruppe av pasientene fikk utført elektroretinografi (ERG) som måler de elektriske impulsene i netthinnen, og optisk koherens tomografi som fremstiller netthinnens ulike lag og tykkelse. Netthinnebilder av alle pasienter diagnostisert med den alvorligste formen for diabetisk retinopati over en tiårsperiode, ble vurdert. Nøyaktig størrelse og utbredelse av de tidligste karforandringene ble kartlagt og analysert.

Over halvparten (61%) av type 1 diabetespasientene hadde senskader i øynene, i hovedsak milde, men 13% av pasientene hadde alvorlig, synstruende retinopati. Pasientene hadde i gjennomsnitt bedre syn enn førerkortkravet og ingen var blinde. Dårlig blodsukkerregulering og lang sykdomsvarighet var i størst grad forbundet med alvorlige senskader i øynene. Helserelatert livskvalitet avtok med økende grad av retinopati, og pasientene opplevde sin generelle helse som svært redusert sammenlignet med normalbefolkningen. ERG-funnene samsvarte med både alvorlighetsgraden av retinopati og netthinnetykkelsen, men metoden var lite egnet for tidlig påvisning av alvorlig retinopati. De tidligste karforandringene ved alvorlig retinopati var lokalisert til netthinnens midtperiferi, særlig nasale halvdel.

Funnene gir oppdatert kunnskap om forekomsten av diabetisk retinopati og kan fremme tidlig diagnose av behandlingskrevende senskader i øynene.

Personalia

Ragnhild Wivestad Jansson (f. 1975) er spesialist i øyesykdommer og overlege ved Øyeavdelingen, Haukeland universitetssykehus. Doktorgradsarbeidet ble utført ved Øyeavdelingen med overlege og professor Jørgen Krohn som veileder.

Avhandlingen utgår fra Klinisk Institutt 1 ved Universitetet i Bergen og ble finansiert av Haukeland universitetssykehus og Kirsten Orning Olsens legat.