Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Hydrologisk modellering av etiopiske nedbørsfelt

Dereje Tesfashun Mengistu disputerer 15.10.2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Hydrological Modelling of Ethiopian Watersheds: The Application of Hydrological Models for Flow Forecasting and Analysis of Sensitivity to Climate and Landuse Changes".

Hovedinnhold

Den hydrologiske modellen SWAT ble kjørt med daglige nedbør- og temperaturdata for ulike stasjoner i det østlige Nile-bassenget inkludert de tre underbassengene: - The Abbay, Baro og Tekeze. De daglige og månedlige vannføringene ble kalibrert og validert mot stasjonsbaserte strømningsdata ved seks utløp i de tre forskjellige underbassengene. Simuleringene indikerte at rundt 60% av gjennomsnittlig årlig nedbør i underbassengene gikk tapt gjennom fordampning, mens de estimerte avrenningskoeffisientene var henholdsvis 0,24, 0,30 og 0,18 for Abbay, Baro Akobo og Tekeze. Rundt halvparten til to tredjedeler av avrenningen kunne tilskrives overflateavrenning mens de andre bidragene kom fra grunnvann.

20 hypotetiske klimaendringsscenarier (endret temperaturer og nedbør) ble utført for å teste følsomheten for SWAT-simulert årlig vannføring. Resultatet viste at den årlige følsomheten i vannføring for endringer i nedbør og temperatur var forskjellig mellom bassengene, og at der ikke var en lineær sammenheng mellom responsen og styrken til endringene. I gjennomsnitt var de årlige strømnings responsene på en endring i nedbør uten temperaturendring 19%, 17% og 26% per 10% endring i nedbør, for henholdsvis Abbay, Baro og Tekeze. Tilsvarende gjennomsnittlige årlige strømnings responser på en temperaturendring uten nedbørendring var på -4,4%, −6.4% og −1.3% pr grader Kelvin for de samme underbassengene.

47 temperatur- og nedbørsscenarier fra 19 AOGCM-er som deltok iCMIP3 ble brukt til å estimere fremtidige endringer i vannføringen på grunn av klimaendringer. Klimamodellene var uenige om både styrken og retningen for fremtidige nedbørendringer. Dermed kunne ingen klare konklusjoner treffes om fremtidige endringer i strømmen i Øst-Nilen. Slike typer vurderinger er imidlertid viktige, da de vektlegger behovet for å bruke flere et ensemble av AOGCM-er, fordi resultatene er sterkt avhengig av valget av klimamodeller.

Personalia

Dereje Tesfahun Mengistu ble født 19. juli 1972 i Bahir Dar, Etiopia. Han har en mastergrad i fra Arba Minch universitet, Etiopia.