Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Er det trygt å få en tannfylling av plast i svangerskapet?

Trine Lise Lundekvam Berge disputerer 18.10.19 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Treatment with dental polymer-based restorative materials. Exposure to bisphenol A. Effects on pregnancy outcomes."

Plastbaserte tannfyllingsmaterialer inneholder plaststoffer som blant annet er fremstilt av bisfenol A (BPA), en kjemikalie som har østrogenlignende egenskaper og mistenkes for å ha negative helseeffekter. I dyreforsøk og i enkelte befolkningsstudier er BPA satt i sammenheng med negative effekter på blant annet forplantningsevnen, nervesystemet, adferd og utvikling av overvekt.

BPA blir ikke tilsatt plastfyllingsmaterialer som en ingrediens, men kan finnes som et forurensningsprodukt. Hovedkilden for BPA eksponering hos befolkningen antas å være mat som er pakket i BPA holdig emballasje.

Avhandlingen består av tre delarbeid. Formålet var å undersøke om plastbaserte tannfyllingsmaterialer bidrar til BPA eksponering og om mors tannbehandling med plastbaserte fyllingsmaterialer i svangerskapet har effekt på fødselsutfall.

I det første delarbeidet ble BPA nivået i spytt hos personer med og uten tannfyllinger av plast sammenlignet. Analysene viste at personer med plastfyllinger hadde noe høyere konsentrasjon av BPA i spyttet sammenlignet med gruppen uten plastfyllinger, men begge gruppene hadde svært lave konsentrasjoner. Resultatene tyder på at plastfyllinger som har vært i munnen en tid, i svært liten grad bidrar til eksponering for BPA.

I det andre delarbeidet var målet å undersøke om nylagte plastfyllinger gir økt eksponering for BPA. BPA konsentrasjonen i spytt og urin ble målt hos pasienter like før, like etter og ved flere tidspunkt inntil en uke etter at de fikk lagt en plastfylling. Resultatene tyder på at behandling med plastbasert fyllingsmateriale kan gi en markert, men kortvarig eksponering for BPA.

I delarbeid tre ble data fra Den norske mor og barn undersøkelsen (MoBa) brukt for å undersøke om mors tannbehandling med plastfyllinger i svangerskapet gir økt risiko for dødfødsel, prematuritet, misdannelser eller høy/lav fødselsvekt. Resultatene tyder ikke på at tannbehandling med plastfyllinger under svangerskapet har effekt på disse fødselsutfallene.

Personalia

Trine Lise Lundekvam Berge (f. 1965) er utdannet tannlege fra Universitetet i Bergen (1989). I forskerutdanningen har hun vært tilknyttet Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer, Norwegian Research Centre (NORCE) og Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vest, Hordaland fylkeskommune. Ph.d graden utgår fra Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Bergen. Hovedveileder har vært Professor Lars Björkman og medveileder har vært Forsker II Gunvor Bentung Lygre.