Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Polyfoni i politisk språkbruk knyttet til klimaspørsmålet

Francis Badiang Oloko disputerer fredag 8. november 2019 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "La polyphonie dans le discours climatique officiel du Cameroun 2005-2017".

I takt med at dramatiske konsekvenser av klimaendringer gjennom ulike typer ekstremvær stadig er blitt hyppigere har klimadiskursen fra forskjellige kilder økt betydelig. Ulike stemmer har kommet til uttrykk fra alle verdens hjørner. Blant disse er også den nåværende presidenten i Kamerun, et land som har opplevd negative konsekvenser av klimaendringene. Presidenten har deltatt i klimadebatten, særlig på internasjonalt nivå, blant annet på de store klimakonferansene (Conference of the Parties, COP). I mange tilfeller leder imidlertid formidling og sirkulering av stemmer i klimadebatten til forvirring om hvem som sier hva og hvem som plasserer seg hvor. Badiang Olokos avhandling søker å finne ut hvor Kamerun står offisielt og hvor landet plasserer seg i internasjonal sammenheng når det gjelder klima. Med dette som mål analyserer han et utvalg av presidentens taler fra perioden 2005-2017.

Rammeverket hans er språklig polyfoni, slik det er utviklet i fransk lingvistikk, som bidrar til å avdekke både åpne og skjulte stemmer. Badiang Oloko analyserer interaksjonen mellom disse stemmene. Han argumenterer for en diskursiv polyfoni som kombinerer ScaPoLine (den skandinaviske teorien om lingvistisk polyfoni) og praxematikk (teori utviklet av forskere i Montpellier). Resultatet av denne kombinasjonen gir en teoretisk modell som gjør det mulig å utvikle en systematisk tolkning av individuelle taler. Analysene inkluderer både mikrotekstuelle trekk og ekko-lignende fenomener som trekkes inn via studier av konteksten. Denne tilnærmingen har utvidet den språklige polyfoniens rekkevidde og gitt anledning til en solid forståelse av Kameruns stilling innenfor mangfoldet av stemmer i klimadebatten.

Kamerun forfekter gjentatte ganger konsensus når det gjelder klimaspørsmålet og fremhever både utfordringene landet står overfor og det landet har oppnådd. Polyfonien kan her sies å være konsensusbyggende. Analysen leder til en konklusjon om at Kameruns stilling har vært forholdsvis konstant gjennom flere år. Landet går inn for forpliktende tiltak om å redusere utslipp av klimagasser. Slike tiltak må imidlertid være rettferdige ettersom de bør ta i betraktning visse lands sårbarhet som har å gjøre med deres geografiske og/eller økonomiske situasjon.

Personalia

Francis Badiang Oloko har mastergrad i lærerutdanning fra Higher teacher training college Yaoundé og mastergrad i fransk språkvitenskap fra universitetet Yaoundé I, begge i Kamerun (2012). Han har deltatt et år på masterprogrammet i fransk ved Institutt for fremmedspråk, Universitetet i Bergen. Han ble i august 2016 tatt opp på doktorgradsprogrammet ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen. Veiledere har vært professor Kjersti Fløttum og førsteamanuensis Øyvind Gjerstad.