Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Helseinformasjon om gravide på Vestbredden, Palestina

Mahima Venkateswaran disputerer 5. november 2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Attributes and consequences of health information systems data for antenatal care: health status, health systems performance and policy».

Hovedinnhold

Mange land fatter beslutninger om prioriteringer i helsevesenet basert på innsamlede data, derfor er det viktig at datagrunnlaget er av god kvalitet. For å få oversikt over et helsefelt tallfestes og forenkles komplekse helsemål i helseindikatorer. Til å beregne indikatorene trengs innsamlede data. Indikatorene er en viktig kilde til helseovervåkning og kan avdekke både positive og negative helsetrender, ulikheter og er viktige prediktorer for utviklingen.

Helsesektoren digitaliseres. Mange lav- og mellominntektsland har elektroniske helseinformasjonsystemer der helsearbeidere dokumenterer store mengder informasjon om sine pasienter. Tross dette er kun et fåtall helseindikatorer tilgjengelige.

Mahima Venkateswaran følger innføringen av et nasjonalt, elektronisk helseinformasjonsystem for gravide, nyfødte og kvinner postpartum, på Vestbredden i Palestina. Hun viser hvordan bruk av persondata i et elektronisk informasjonssystem kan forbedre overvåkningen av helsetilstanden til gravide. Venkateswaran finner at prioriteringer som modelleringsverktøyet Lives Saved Tool (LiST) presenterer, endrer seg ved bruk av persondata, sammenlignet med sammenslåtte data. Palestinske kvinner har eksempelvis mer enn fire svangerskapskontroller i gjennomsnitt per svangerskap, men persondata avdekker at kun 13% av kontrollene skjer i anbefalte svangerskapsuke.

Digitale løsninger i et helseinformasjonsystem kan gjøre helseindikatorer mer tilgjengelige. Stadig flere mennesker i lav- og mellominntektsland benytter helsetjenestene. Data som innhentes under et helsebesøk er en viktig informasjonskilde alene, men også i kombinasjon med andre kilder. Mahima Venkateswaran poengterer viktigheten av å forstå dataene som samles inn. Først da er det mulig å vurdere kvaliteten på helsetjenesten.

Personalia

Mahima Venkateswaran er lege og kommer fra India. Hun fullførte sin mastergrad i Global Helse ved Maastricht University i 2013. Doktorgradsarbeidet er gjennomført på Folkehelseinstituttet og Centre for Intervention Science in Maternal and Child Health, ved Universitetet i Bergen. Hennes arbeid er en del av prosjektet eRegistries.

Professor J. Frederik Frøen (FHI) og Professor Ole Frithjof Norheim (UiB) har vært veiledere.