Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Forskning for et sunnere arbeidsmiljø

Akeza Awealom Asgedom disputerer 22.11.2019 for PhD-graden ved Universitetet of Bergen med avhandlingen “Wood-dust exposure and respiratory health among particleboard workers in Ethiopia”.

Hovedinnhold

I denne avhandlingen viser Akeza at arbeidstakere ved to etiopiske fabrikker som produserer sponplater fra eucalyptustre hadde god kunnskap om kjemisk helsefare og positive holdninger med hensyn til å redusere slike helsefarer på arbeidsplassen. Imidlertid brukte de ikke korrekt personlig verneutstyr slik som vernemaske for å beskytte seg mot farlig støv og kjemiske stoffer. Ledelsen ved fabrikkene var også klar over helserisikoen knyttet til slike helsefarlige stoffer, men verneutstyret de kjøpte inn hadde ikke god nok kvalitet.

Akeza gjennomførte en undersøkelse blant 172 arbeidstakere som hadde en gjennomsnittsalder på 28 år. De fast ansatte hadde bedre kunnskap og mer positive holdninger med hensyn til arbeidsmiljøet enn midlertidig ansatte. De fleste arbeidtakerne var eksponert for høye nivåer av trestøv, endotexiner og formaldehyd ved produksjon av sponplatene. Arbeidstakerne hadde mer symptomer fra luftveiene enn arbeidstakere i en fabrikk som tapper vann på flasker og som dermed ikke puster inn farlige kjemiske stoffer. Imidlertid var det ingen forskjell i lungefunksjon mellom disse to gruppene av arbeidstakere.

Akeza mener at situasjonen er den samme i andre medium og små treindustrier i Etiopia, men at forholdene kan være enda dårligere i uformell sektorer der inspeksjon, overvåking og evaluering av arbeidsmiljøet ikke forekommer. Mange arbeidstakere kan utvikle kroniske sykdommer i luftveiene siden de arbeider i et miljø der nivået av trestøv, endotoksiner, formaldehyd og andre helsefarlige stoffer er over anbefalte grenseverdier. Akeza foreslår at Etiopia utvikler en nasjonal policy for helse og sikkerhet og at det settes nasjonale grenseverdier for kjemiskee of fysiske faktorer på arbeidsplassen. I tillegg anbefaler han ledelsen ved fabrikken å introdusere tiltak for å redusere den kjemiske eksponeringen for å unngå at arbeidstakerne i treindustrien får luftveisproblemer eller andre arbeidsreleterte sykdommer.

Personalia

Akeza Awealom Asgedom ble født i 1990 i Raya Azebo, Tigray, Ethiopia. Han tok BSc og MSc i Environmental Health ved Universitetene I Hawassa og Jimma Universities. Arbeidet ved Universitetet i Wollo fra 2009 til 2014. Siden 2014 har han undervist ved Universitetet i Addis Ababa. Doktorgraden er gjennomført ved Senter for internasjonal helse, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen.Professor Bente Elisabeth Moen og Professor Magne Bråtveit har vært veiledere.