Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Kontinuitet etter gjennomgått utblokking av hjertets kransårer

Irene Valaker disputerer 29.11.2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Continuity of care across care levels in patients undergoing percutaneous coronary intervention».

Hovedinnhold

Hensikten med prosjektet var å undersøke pasientenes erfaring med kontinuitet og sammenhengende helsetjeneste etter gjennomgått utblokking av hjertets kransårer - perkutan koronar intervensjon (PCI). Hvert år blir ca. 12 000 pasienter behandlet med PCI for å åpne trange eller tette koronararterier ved hjertekrampe eller hjerteinfarkt, men likevel er det få studier på kontinuitet mellom tjenestenivå. Ved hjelp av både kvalitative og kvantitative metoder undersøker en erfaringer og selvrapportert helse hos disse pasientene. Måletidspunkt er avgrenset til sykehuskontekst og 2 måneder etter utskrivelse. Da det ikke eksisterte et norsk sykdomsspesifikt instrument som målte kontinuitet ble et kanadisk spørreskjema, Heart Continuity of Care Questionnaire (HCCQ) oversatt og validert etter internasjonale retningslinjer. Spørreskjemaet har en flerdimensjonal forståelse av kontinuitetsbegrepet; informasjon-, relasjon- og organisasjons kontinuitet. HCCQ viste tilfredsstillende validitet og reliabilitet, men en bekreftende faktoranalyse hadde moderat tilpasning til de nevnte kontinuitetsdomener.

Noen av de mest sentrale funnene i intervjustudien var at pasienten var fornøyd med den mer tekniske delen av behandlingen, men erfarte fragmenterte og uoversiktlige helsetjenester etter gjennomgått behandling. Dette ble bekreftet i kohortstudien som inkluderte 1318 pasienter ved 2-måneders oppfølging. Pasienten manglet informasjon om nødvendige livsstilsendringer, medikamentell behandling og oppfølging i primærhelsetjenesten etter utskriving fra sykehus.

Studiene viste også andre viktige sammenhenger: Kvinner og de som erfarte mer symptomer og plager etter hjertehendelsen skåret dårligere på kontinuitet. De som gjennomgikk akutt innleggelse i sykehus skåret bedre enn de som gjennomgikk planlagte pasientforløp. Prosjektet i sin helhet tyder på at det er behov for tydeligere strukturer og systemer på tvers av tjenestenivå.

Personalia

Irene Valaker er ansatt ved Høyskolen på Vestlandet som også har finansiert doktorgradsarbeidet. Hun har vært stipendiat ved Det medisinsk fakultet, Universitetet i Bergen. Professor Tone M. Norekvål har vært hovedveileder, mens professorene Bengt Fridlund, Maj-Britt Råholm og Jan Erik Nordrehaug har vært medveiledere. Valaker er utdannet bedriftsøkonom, har klinisk spesialkompetanse i kardiologisk sykepleie og master i organisasjon og ledelse.