Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Martyrer og den kurdiske bevegelsen i Tyrkia, Irak, og Tyskland

Axel Rudi presenterer sin doktorgrad 05.12.2019 ved Universitet i Bergen, med tittelen: «Death as Victory, Victory as Death: Violence, Martyrdom, and the Cosmology of Revolution in the Kurdish Freedom Movement».

Hovedinnhold

Rudis doktorgrad viser hvordan den kurdiske bevegelsens revolusjonære prosjekt er nært knyttet til, og påvirket av, martyrer og martyrdøden. På bakgrunn av 21 måneders feltarbeid i tyrkiske og irakiske Kurdistan, så vel som i den tyske diasporaen, viser Rudi at den største drivkraften i bevegelsen dreier seg om å hedre de døde på forskjellige måter, og at dette har store konsekvenser for hvordan bevegelsen utfolder seg i teori og praksis.

Rudi viser hvordan man behandler martyrene bidrar til å legge grunnlaget for utforming av hierarkier i bevegelsen, hva det er som regnes som god motstandspraksis, hvordan man skal hanskes med sorg og individuelle kvaler, og hvordan man skal orientere seg mot de undertrykkende statene kurderne bor i. Selv om strategiene og holdningene til både staten og bevegelsen varierer fra sted til sted, hevder Rudi at martyrer fungerer som sosiale og politiske meklere på tvers av de forskjellige stedene. Som en konsekvens av dette poenget advarer Rudi mot å forstå revolusjonære og sosiale bevegelser gjennom forhåndsutformede merkelapper, og foreslår at forskning kunne tjene på å vektlegge hvordan slike bevegelser bygger en egen verdensforståelse ut fra en særegen historisk og geografisk kontekst.

Avhandlingen setter seg som mål å nyansere forståelsen av kurdernes motstandskamp, så vel som å bevege forskning på sosiale bevegelser nærmere situerte og kosmologiske forklaringsmodeller.

Personalia

Axel Rudi er doktorand i sosialantropologi ved Universitet i Bergen, og har vært tilknyttet ERC-prosjektet «Egalitarianism: Forms, Processes, Comparisons». Han har gjort feltarbeid i Tyskland, og tyrkiske og irakiske Kurdistan, og er opptatt av spørsmål knyttet til vold, kosmologi, offervirksomhet, og revolusjon. Hans siste publikasjon er: Rudi, A. (2018). The PKK’s Newroz: Death and Moving Towards Freedom for Kurdistan. Zanj: The Journal for Critical Global South Studies, 2(1), 92-114.