Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Nye forskningsverktøy for bedre behandling av eggstokkkreft

Katrin Kleinmanns disputerer 13.12.2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Rethinking High-Grade Serous Ovarian Carcinoma".

Hovedinnhold

Arbeidet som inngår i avhandlingen har bidratt til å utvikle en ny generasjon av klinisk relevante sykdomsmodeller for forskning på eggstokkreft. Ved bruk av modellene kan bedre og mer målrettet behandling av pasientene utvikles, som igjen kan resultere i forbedret sykdomsoverlevelse.

Eggstokkreft er den nest hyppigste formen for underlivskreft i den vestlige del av verden, og i Norge blir 450 kvinner diagnostisert med sykdommen hvert år. Sykdommen har ofte spredd seg på diagnosetidspunktet. Prognosen er dårlig og mindre enn 50% blir kurerte. Sykdommen behandles med kirurgi og påfølgende cellegiftkurer. Ved kirurgisk behandling tilstreber man å fjerne alt synlig svulstvev, da det er sammenheng mellom mengde gjenværende svulstvev og prognose. Det er avgjørende at relevante modeller brukes i preklinisk forskning slik at forskningsresultater skal kunne overføres til pasientbehandling og slik forbedre både kirurgiske og medisinske behandlingsmetoder.

Kleinmanns har utviklet nye prekliniske modeller som kan benyttes i evaluering av effekt av kirurgisk behandling og immunterapi ved eggstokkreft. Kirurgisk behandling kan optimaliseres dersom alt svulstvev lettere kan identifiseres under operasjonen. Kleinmanns har vist at sammenlignet med standardprosedyre ble mer svulstvev identifisert og fjernet under operasjoner i relevante, ortotopisk implanterte musemodeller når svulstspesifikke antistoff ble benyttet til fluorescensbasert visualisering av svulstvevet. Kleinmanns har også utviklet og etablert prekliniske modeller som har et fungerende humant immunsystem. Modellene har blitt anvendt til å evaluere hvordan man bedre kan benytte immunterapi med sjekkpunkthemmere hos pasienter med eggstokkreft.

Personalia

Katrin Kleinmanns er opprinnelig fra Tyskland og har en mastergrad i biomedisin fra Medizinische Hochschule Hannover, Hannover, Tyskland. Avhandlingen utgår fra Klinisk Institutt 2, Det medisinske fakultetet og er finansiert av Helse-Vest RHF, Helse Bergen HF, NFR/CCBIO og H2020-MSCA-ITN-2015.

Hovedveileder er professor Emmet Mc Cormack og biveileder er professor Line Bjørge.