Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Fra biomasse til fornybart drivstoff og kjemikalier

Solmaz Ghoreishi disputerer 17.01.2020 for Ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Large-scale conversion of lignin to liquid through formic acid assisted solvolysis in aqueous and ethanolic reaction media: comparison of yields and product compositions".

Hovedinnhold

Den globale befolkningen vokser og dette fører til at det stadig blir vanskeligere å skaffe energi og materialer til en så tett befolkning. Dette fører til at behovet for alternative, bærekraftige og fornybare drivstoff øker, mens petroleumsressurser fortsetter å avta. Derfor er det nødvendig med overgang fra nåværende fossilt karbonbasert energisystem til fremtidig biomassebasert energisystem.

Bruk av lignocellulosisk biomasse for produksjon av biodrivstoff med egenskaper tilnærmet konvensjonell petroleum og kjemikalier anses for å være et fremragende alternativ til fossile energikilder på grunn av lave kostnader og karbonnøytralitet. Lignocellulosisk biomasse er sammensatt av tre grunnleggende komponenter: cellulose, hemicellulose og lignin. Cellulose har vært benyttet i papir produksjon for mange århundrer, og kan nå sammen med hemicellulose benyttes som råstoff i den veletablerte bioetanol produksjonen.

Avhandlingen tar for seg omdanning av lignin, en forbindelse som utgjør omtrent 30 % av landbasert biomasse, til bio-olje som kan være kompatibel med petroleum-basert drivstoff. Lignin er biologisk og kjemisk stabil og derfor er omdanningsprosessen til drivstoff og kjemikalier krevende. Lignin-to-Liquid (LtL) prosess er en innovativ metode for omdanning av lignin til drivstoff som er utviklet ved Universitetet i Bergen og det pågår forskning på denne tilnærmingen. Ved utvikling mot industriell skala må imidlertid effekten av prosess oppskalering undersøkes og konverteringen må optimaliseres i større skala. Hovedfokuset i denne oppgaven var derfor å evaluere effekten av oppskalering av LtL-prosessen med tanke på bio-olje utbytte og bio-olje sammensetning. Resultatene viste lignende trender i forhold til reaksjonsparametere ved liten og stor laboratorieskala. Den molekylære sammensetningen av bio-oljene ble analysert og rapportert til å bestå av verdifulle komponenter som kan brukes som plattform kjemikalier.

Personalia

Solmaz Ghoreishi er født (1982) og vokst opp i Iran. Hun har bachelorgrad i kjemi og mastergrad i organisk kjemi fra Universitetet i Bergen. Siden september 2013 har hun arbeidet med doktorgraden sin ved Kjemisk institutt, Universitetet i Bergen.Hovedveileder har vært Professor Tanja Barth og Dr. Mike Kleinert har vært biveileder.