Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Hjernesvulst og epilepsibehandling

Kristin M. Knudsen-Baas disputerer 23.1.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Glioma-associated epilepsy ".

I Norge blir ca 450 personer diagnostisert med en ondartet svulst i sentralnervesystemet hvert år. Gliomer er hjernesvulster som har utviklet seg fra hjernens støtteceller med gradering av hvor ondartet svulsten er opp til grad IV. Epilepsi er vanligere ved lav enn ved høy svulstgrad.

Det har vært diskutert om epilepsi eller epilepsibehandling kan virke forlengende på overlevelse ved aggressivt gliom. I en studie basert på informasjon samlet av Kreftregisteret og Reseptregisteret kunne vi ikke påvise endret overlevelse ved grad IV gliom hverken fra behandling for epilepsi eller fra de enkelte hyppigste brukte anfallsforebyggende medisinene 2004-2013.

Plager med angst og depresjon er viktig å oppdage for å kunne bedre livskvalitet. Ved bruk av informasjon fra Kreftregisteret og Reseptregisteret undersøkte vi risikofaktorer for å bli behandlet med medisiner for angst og depresjon etter en gliomdiagnose. Det var en sammenheng mellom behandling med den anfallsforebyggende medisinen levetiracetam og behandling med medisin for angst hos personer med grad II-III gliom. Denne studien kan ikke besvare hva denne sammenhengen skyldtes. Vi anbefaler oppmerksomhet i forhold til forverring av eller nytilkommede angstplager etter oppstart av levetiracetam.

Langvarige epileptiske anfall kalles «status epileptikus». I en pågående observasjonsstudie ved Haukeland Universitetssykehus og Førde Sentralsjukehus følges alle personer som har gliom grad II-IV med epilepsi som hører til disse sykehusene. Ved halvparten av alle episoder status epileptikus hos denne pasientgruppen ble det påvist svulstvekst. Responsen på behandling for status epileptikus var oftest god, og det anbefales å følge standard retningslinjer for behandling av status epileptikus også hos pasienter med gliom.

Personalia

Kristin M. Knudsen-Baas er cand.med. fra Universitet i Bergen (UiB) desember 2008. Knudsen-Baas har arbeidserfaring fra Avdeling for Kreftbehandling og medisinsk fysikk, Haukeland Universitetssykehus (HUS) og spesialisering i nevrologi fra Nevrologisk avdeling og Nevrokirurgisk avdeling (HUS). Siden mai 2017 har Knudsen-Baas vært stipendiat ved Klinisk institutt 1. Knudsen-Baas har vært veiledet av Anette M. Storstein, Nils Erik Gilhus, Bernt A. Engelsen og Jone F. Owe. Doktorgradsarbeidet har vært utført i samarbeid med Kreftregisteret.