Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Biomarkører for effekt av behandling ved nyrekreft.

Martin Pilskog disputerer 23.1.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Predictive biomarkers for response to treatment with sunitinib in renal cancer patients".

Hovedinnhold

Martin Pilskog disputerer for Ph.D.-graden ved Universitetet i Bergen 23.01.2020 med avhandlingen «Predictive biomarkers for response to treatment with sunitinib in renal cancer patients».

Nyrekreft var frem til midten av 2000-tallet en krefttype med begrensede muligheter for behandling ved påvist spredning. Nye målrettede medikamenter som hemmer nydannelse av blodkar har forlenget overlevelsen for denne pasientgruppen. Pilskogs studier har undersøkt om man på forhånd kan «plukke ut» (finne biomarkører for) hvem som vil ha nytte av behandlingen. Dette er viktig fordi en betydelig andel av pasientene har liten eller ingen effekt av behandlingen, men kun får bivirkninger som går ut over opplevd livskvalitet.

I sitt doktorgradsprosjekt har Pilskog analysert vevs- og blodprøver fra pasienter med spredning av nyrekreft som var inkludert i en klinisk studie ved Kreftavdelingen og Urologisk avdeling på Haukeland Universitetssykehus. Pasientene ble behandlet med et medikament som hemmer nydannelse av blodkar (Sunitinib). Det er gjort responsanalyser og samlet inn informasjon om endringer i pasientenes egenrapporterte helserelaterte livskvalitet. Hos 21 % av pasientene ble svulstene signifikant mindre, og hos ytterligere 47 % oppnådde man stabilisering av sykdommen over minst et halvår.

Ved hjelp av immunhistokjemi og ELISA-teknikk har Pilskog funnet sammenhenger som støtter immunforsvarets rolle i behandlingen. Lavt uttrykk av ulike proteiner i svulstvev (IL6Rα) viste sammenheng med effekt av behandling. Tilsvarende var konsentrasjonen av signalstoffet IL6 i blodprøver lavere blant pasienter som responderte. Før disse proteinene kan brukes som biomarkører i klinisk arbeid, må imidlertid resultatene bekreftes i større studier.

Avhandlingen utgår fra Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO)/ Klinisk institutt 1 og Klinisk Institutt 2 ved Universitetet i Bergen.

Personalia

Martin Pilskog (f. 1982) er utdannet lege ved Universitetet i Bergen (UiB) (2010). Etter turnustjeneste startet han spesialisering i onkologi ved Kreftavd. på Haukeland Universitetssykehus. I 2014 ble han ansatt som doktorgradsstipendiat ved UiB. Doktorgradsarbeidet ble utført ved Avd. for Patologi og ved Klinisk institutt 1, UiB under veiledning av hovedveileder prof. Oddbjørn Straume og medveiledere prof. Christian Beisland og prof. Lars A. Akslen.