Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Om offentlig sektors inntog i finansmarkedene

Tomas H. Løding disputerer 23. januar 2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Når offentlig forvaltning blir forretning – om nyliberale tenkemåter i stat og kommune».

Hovedinnhold

Avhandlingen undersøker den voksende kontaktflaten mellom offentlig sektor på den ene siden, og bank- og finansnæringen på den andre. Hvor statens finansinvesteringer er velkjente, har kommunenes- og fylkeskommunenes etablering av til tider betydelige finansielle porteføljer fått langt mindre oppmerksomhet. I stor grad dreier det seg om verdier som stammer fra nedsalg i lokale og regionale kraftselskaper, verdier som deretter spres i de globale verdipapirmarkedene.

Avhandlingen spør hva som skjer og hvorfor. Særlig vektlegges måten finansielle løsninger og forvaltningspraksiser forstås av offentlige aktører. Studien viser at finansielle strategier har vunnet en legitimitet i offentlig sektor de tidligere ikke hadde. Drøyt ti år etter den famøse Terra-skandalen identifiserer både statlige og kommunale beslutningstakere globale verdipapirmarkeder som en fornuftig arena for forvaltningen av langsiktige eiendeler. På begge disse nivåene av det offentlige styringssystemet finner avhandlingen en tendens mot at eierskapet til vannkraftressursene – som opprinnelig ble konstruert og regulert på bakgrunn av ganske andre målsettinger – vurderes som en i hovedsak finansiell ressurs. Avhandlingen fortolker denne utviklingen som ett uttrykk for en «finansialisering» av offentlig forvaltning, og spør hvilke konsekvenser det har for folkestyrets funksjonsmåte at demokratiske organer i økende grad opptrer som regulære markedsaktører.  

Personalia

Tomas H. Løding har mastergrad i sosiologi fra Universitetet i Bergen (2011). Doktorgradsarbeidet ble gjennomført i perioden 2012-2019 ved Sosiologisk institutt, hvor Løding har vært ansatt som stipendiat. Førsteamanuensis Odd Gåsdal har vært veileder på prosjektet, og professor Ole Johnny Olsen har vært biveileder. Fra januar 2020 er Løding ansatt ved Høgskulen på Vestlandet – Sogndal.