Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Hvordan oppleves gentrifisering i dagens byer?

Sara Kohne disputerer 7.2.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Gentrifiseringens flertydighet. En kulturvitenskapelig studie av endringer i to byområder i Berlin og Oslo".

Gentrifisering er en sammensatt endringsprosess som en i dag kan observere i mange byer over hele verden. Den virker inn på den fysiske, økonomiske og sosiokulturelle utformingen av urbane miljø. Følgelig påvirker den hvordan befolkningen i byene ser på deres lokale omgivelser.

Avhandlingen løfter frem stemmene til de som i det daglige lever i gentrifiseringspregede områder. Gjennom et erfaringsnært perspektiv fokuserer den på byområdene Kreuzberg SO36 i Berlin og Grønland og Tøyen i Oslo. Målet er å få innsikt i hvordan folk ser på sine respektive nærområders egenart med tanke på deres forhold til dem. Med dette som bakteppe settes søkelys på hvordan endringer som følger med gentrifisering beskrives, med tanke på å få kunnskap om betydningene disse har for ens opplevelse av, og tilknytning til stedene.

Avhandlingen viser at slike beskrivelser fremhever ulike aspekter ved gentrifisering. Selv om prosessens forløp bærer preg av et visst sammenfall, fremstår den med stedsspesifikke variasjoner. I tillegg blir det klart at opplevelsen av endring i de to byområdene viser til aspekter som går i ulike retninger. Ved å bli betraktet i forhold til en pågående fortrengningsproblematikk blir prosessen i Berlin i overveiende grad opplevd som utfordrende. I Oslo betones imidlertid positive så vel som negative aspekter ved de endringer som finner sted. Samtidig som en tydelig bevissthet om et tiltakende fortrengningspress tilkjennegis, fremkommer et mer blandet syn på utviklingen her.

Studien viser hvordan gentrifisering kan betraktes ut fra opplevelser som går utover den enkelte ved å inngå i en større lokal og translokal kontekst. Slike opplevelser sier noe vesentlig om prosessens konsekvenser og peker på nyanser som lett mistes av syne i pågående diskusjoner om byliv og byutvikling. Dette er forhold som kan bidra til en mer kritisk og konstruktiv tilnærming til problemstillinger som følger i kjølvannet av gentrifisering.

Personalia

Sara Kohne (f. 1984) kommer fra Berlin, Tyskland. Hun har fullført en mastergrad i kulturvitenskap ved Universitetet i Bergen i 2011. I 2013 ble hun ansatt som doktorgradsstipendiat ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap.

Avhandlingen har blitt gjennomført med Haci Akman, Eva Reme og Kyrre Kverndokk som veiledere.