Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Pasienters vurdering av kvalitet på primærhelsetjenesten i Malawi

Luckson Wandani Dullie disputerer 6.2.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Quality of primary care from the patient perspective in South West Malawi".

Hovedinnhold

Malawi har en raskt voksende befolkning på nær 20 millioner innbyggere der 80 % lever på landsbygden. Helsetjenesten i Malawi drives av det offentlige, samt av helprivate og ikke-kommersielle private aktører. Primærhelsetjenesten drives fra helsesentra som leverer kurative tjenester og fødselsomsorg, bemannet med sykepleier/jordmor, og der leger og veileder og tar imot henvisninger.

Eksisterende instrumenter for å undersøke primærhelsetjenestens funksjon, og kvaliteten på tjenestene, er lite tjenlige i lav- og middelinntektsland generelt, og i Malawi spesielt. Det er et stort behov for instrumenter som forener brukererfaringer og kliniske utfall. Måling av pasienterfaringer og tilfredshet med tjenestene tilhører Malawis strategiske mål om å evaluere utkommet av helsetjenestene. I arbeidet med avhandlingen ble et internasjonalt mye brukt verktøy– The primary care assessment tool (PCAT), tilpasset til Malawi og validert for å evaluere primærhelsetjenesten basert på pasient-rapporterte data. Instrumentet (PCAT-Mw) ble brukt for første gang, og i en stor spørreundersøkelse blant pasienter fant man at PCAT-Mw er et valid og pålitelig verktøy for å evaluere kjerneelementer I primærhelsetjenesten og instrumentet kan brukes til en baselinevurdering som legges til grunn for å evaluere tjenestene fra pasientenes perspektiv over tid.

Avhandlingen viste at pasienter i Malawi rapporterer store utfordringer med tilgjengelighet, liten bredde i de tjenester som tilbys, og mangel på relasjonell kontinuitet. Det var variasjon i pasientrapporterte erfaringer mellom ulike helsesentre, delvis relatert til ulik ressursallokering. Studien påviste flere områder som trenger oppmerksomhet for å forbedre primærhelse-tjenesten, så som en klar policy for å styrke portvaktfunksjonen til primærhelsetjenesten; bedre finansiering av primærhelsetjenesten, bedre tilgang på legemidler og medisinsk utstyr og styrking av veiledningsordninger i primærhelsetjenesten.

Personalia

Luckson Wandani Dullie (f.1974) er lege, spesialist i allmennmedisin (family medicine) med variert praksis fra ulike nivåer i helsetjenesten i Malawi, og fra undervisning på universitetsnivå. Avhandlingen er støttet av kvoteprogrammet ved Senter for Internasjonal helse, Institutt for Global helse og samfunnsmedisin, UiB. Forskningsprosjektet er også støttet av NGOen Partners In Health (PIH), som har arbeidet I Neno distriktet I Malawi siden 2007. Hovedveileder har vært professor Sturla Gjesdal og medveileder professor Eivind Meland.