Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Kjønnsforskjeller ved ADHD

Berit Skretting Solberg disputerer 7. februar 2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen; “Attention-deficit/hyperactivity disorder; sex differences in psychiatric comorbidity and transgenerational recurrence risks. A population-based study using Norwegian registry data”.

Hovedinnhold

ADHD er en vanlig psykiatrisk lidelse hos barn og voksne i Norge og resten av verden. Denne tilstanden er kjennetegnet ved oppmerksomhetsvansker og/eller hyperaktivitet og impulsivitet. Tilstanden kan gi store konsekvenser for utdanning og yrkesliv og økt risiko for fysisk og psykiatrisk sykdom. ADHD arter seg imidlertid ofte forskjellig hos jenter og gutter. Jentene er ofte mindre utagerende og hyperaktive, noe som kan gjøre det vanskelig å fange opp jenter med ADHD. De får derfor ofte diagnosen senere. Dette var bakgrunnen for å studere kjønnsforskjeller i forekomst av psykiatriske lidelser hos voksne med ADHD og i arvegang av ADHD fra foreldre til barn.

Ved bruk av medisinsk fødselsregister og andre nasjonale helse- og utdanningsregistre, fant Solberg tydelige kjønnsforskjeller hos voksne med ADHD når det gjaldt risiko for andre psykiatriske lidelser. Kvinner med ADHD hadde betydelig større forekomst av angst, depresjon, bipolar lidelse og personlighetsforstyrrelse enn menn med ADHD. Menn med ADHD hadde betydelig større forekomst av psykoselidelser og rusmisbruk enn kvinner med ADHD. Solberg fant også tydelige kjønnsforskjeller når det gjaldt arvegang av ADHD fra foreldre til barn. Her var det høyere risiko for at barnet får ADHD når kun mor hadde ADHD, sammenlignet med om kun far hadde diagnosen.

Solberg diskuterer i sin avhandling ulike årsaker til disse kjønnsforskjellene, som ulike måter å uttrykke psykiske vansker på, kjønnsspesifikk arv, eller forskjeller i helsesøkende atferd blant menn og kvinner. Videre bidrar disse funnene med økt kunnskap om betydningen av kjønn for risikoen for ulike psykiatriske lidelser. Studiene understreker at det er ekstra viktig å være oppmerksom på tidlige tegn til ADHD hos begge kjønn. Denne kunnskapen er relevant for å forebygge utvikling av andre psykiatriske lidelser. Avhandlingen bekrefter også at ADHD delvis er arvelig og at det er økt risiko for ADHD hos barna når foreldre selv har ADHD.

Personalia

Berit Skretting Solberg (f.1970) er utdannet lege fra Universitetet i Tromsø (1997) og er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri og voksenpsykiatri. Avhandlingen utgår fra Institutt for biomedisin og Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen. Hovedveileder har vært professor Kari Klungsøyr og medveiledere professor Jan Haavik og førsteamanuensis Anne Halmøy.