Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Familiens omsorgsarbeid og samspill med kommunale aktører

Oddrunn Sortland disputerer fredag 7. februar for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Fordeling av gaver og oppgaver. En praxeologisk studie av hjelpe- og utvekslingspraksiser mellom eldre med hjelpebehov, familien og ansatte i kommunal eldreomsorg».

Hovedinnhold

Studien utforsker hvordan eldre hjemmeboende med hjelpebehov og deres familier innretter seg i hverdagen, og hvordan de samhandler og forhandler med ansatte i den kommunale eldreomsorgen.

Det sosiale samspillet mellom hjelper og hjelpemottaker i familien ses i lys av ulike former for overføringer og utvekslinger av materielle goder, praktisk hjelp og emosjonell støtte gjennom livsløpet, og gjenspeiles ofte i hvem som inntar sentrale roller som hjelpere. Å stille opp når behovene for hjelp melder seg, kan være en måte å reprodusere den sosiale familie som styrker båndene ikke bare til hjelpemottakeren, men også til andre i familien. Hvilke oppgaver familiemedlemmer utfører har sammenheng med kroppslige og kognitive handlingsmønstre knyttet til kjønn, yrkesutøvelse og livsløp.

Ansatte i den kommunale eldreomsorgen yter ulike former for hjelp og tjenester til mennesker med funksjonssvikt, uavhengig av kvaliteten på relasjonen. De er likevel som andre samfunnsborgere påvirkbare av samspillet og den reaksjonen de mottar på sine handlinger. Å respondere på hjelpen som gis med symbolske uttrykk som tillit, anerkjennelse og takknemlighet kan være en måte å oppnå gode relasjoner, som gjenspeiles i en velvillighet og omtanke ut over det konkrete hjelpeoppdraget de profesjonelle hjelperne er satt til å utføre. Å innta en aktiv og løsningsorientert holdning til egen situasjon, hvor man tar i bruk egne tilgjengelige ressurser for å være mest mulig selvstendig og uavhengig i hverdagen, oppfattes ofte som «den riktige» måten å innrette seg på ved sykdom og i alderdom.

Studiens datagrunnlag er basert på intervju, samtaler og observasjoner av profesjonelle hjelpere, hjelpemottakere og nære familiemedlemmer i en by- og en landkommune.

Personalia

Oddrunn Sortland (f. 1975) har master i sykepleievitenskap fra UiB (2011), og har siden 2012 vært tilknyttet bachelorutdanningen i sykepleie ved Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen. Hun har i perioden 2014- 2019 arbeidet med doktordragsprosjektet som stipendiat ved Senter for omsorgsforskning vest.

Hovedveileder er professor Karin Anna Petersen. Professor Frode Fadnes Jacobsen, professor Oddvar Førland, professor Karen Christensen og dosent Marianne Høyen er biveiledere.