Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Har personer med hørselstap redusert livskvalitet?

Øyvind Nordvik disputerer 14.02.2020 for ph.d. -graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Quality of life in persons with hearing loss: The importance of psychological variables and hearing loss severity".

Hovedinnhold

Ubehandlet hørselstap et betydelig folkehelseproblem.

Det er estimert at rundt 5 % av verdens befolkning har behandlingstrengende hørselstap. I 2019 utgjorde dette rundt 466 millioner mennesker. Det er anslått at mer enn hver tredje person over 65 år har et behandlingstrengende hørselstap. På grunn av den økende andelen eldre i befolkningen vil 10 % av verdens befolkning, 900 millioner mennesker, trolig ha behandlingstrengende hørselstap i 2050.

Avhandlingen hadde som mål å undersøke forhold rundt egen oppgitt livskvalitet hos voksne med hørselstap. I avhandlingen går det frem at man ikke har nådd noen entydig konklusjon angående hvorvidt nedsatt hørsel har sammenheng med redusert livskvalitet. Mens enkelte studier viste til redusert livskvalitet hos personer med nedsatt hørsel, fant andre små eller ingen forskjeller. Hørselstap kan imidlertid være en risikofaktor for "distress", det vil si være relatert til økt risiko for å utvikle angst og depresjon.

Prosjektet inkluderte 158 voksne med nedsatt hørsel, henvist for tilpasning av høreapparat. I en tverrsnittstudie sammenlignet man disse personene med normalbefolkningen samt med andre pasientgrupper. Kort oppsummert viser resultatene at personer med nedsatt hørsel oppgir lik livskvalitet som personer med normal hørsel. Et unntak fra dette var at personer med nedsatt hørsel i bare ett øre rapporterte noe mer utmattelse, samt noe redusert sosial funksjon. Individuell livskvalitet hos pasientene ser videre ut til å være mer knyttet til enkelte personlighetstrekk og forventninger til egen mestringsevne enn til selve hørselstapet. Tilknytningen til personlighet gjelder også når personer med hørselstap skal vurdere sin egen grad av hørselstap.

Dermed belyser denne avhandlingen kompleksiteten i hva som påvirker livskvalitet hos mennesker generelt og hos personer med nedsatt hørsel spesielt, samt hva som påvirker personers egen vurdering av sin hørsel.

Personalia

Øyvind Nordvik (f.1964) er utdannet sykepleier (1995) med videreutdanning i psykiatrisk sykepleie (1998). Nordvik fullfurte Cand.san.-graden ved Universitetet i Bergen i 2004. Siden 2007 har han arbeidet som høgskulelektor ved sykepleierutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet. Ph.d.-graden utgår fra klinisk institutt 1 ved Det medisinske fakultet, UiB.

Veiledere for ph.d.-graden er professor Hans Jørgen Aarstad, docent Jonas Brännstrøm og post.doc. Peder O.L. Heggdal.