Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Hvem kan nyte godt av skattefriheten for rederivirksomhet?

Tormod Torvanger disputerer 20.3.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Access to the Norwegian tonnage tax system".

Den norske rederibeskatningsordningen er i korthet et nullskatteregime for skipsfartsinntekter. Dermed er grensen mellom typer av fartøyer og fartøysaktiviteter som kan nyte godt av ordningen og fartøyer/fartøysaktiviteter som faller utenfor svært viktig.

I avhandlingen systematiseres og analyseres de rettslige kriteriene som er avgjørende for dette skillet (kvalifikasjonskriteriene) i lys av de hensyn som regelsettet er bygget på. Siden rederibeskatningsordningen innebærer statsstøtte klarlegger avhandlingen også hvilke begrensninger som følger av EØS-retten med hensyn til hvilke maritime aktiviteter en europeisk rederibeskatningsordning kan begunstige.

Avhandlingen vurderer et bredt spekter av fartøystyper og fartøysoperasjoner i forhold til den norske ordningens kvalifikasjonskriterier. Når det gjelder stillingen for petroleumsrelaterte fartøy og fartøysoperasjoner sammenlignes den norske ordningen med den nederlandske, den britiske og den danske rederibeskatningsordningen. I denne sammenheng fremkommer det at den norske ordningen, fra et næringsståsted, må sies å være et svært fordelaktig i forhold til de aktuelle typer fartøyer/fartøysoperasjoner.

Det redegjøres i avhandlingen for det som må anses som særtrekk ved det norske regelsettet, og hva som må anses for positive og negative aspekter ved disse. Det konkluderes med at rederibeskatningsordningen i all hovedsak er svært gunstig for det segmentet av den norske flåten som dominerer norsk skipsfart, nærmere bestemt offshore-segmentet – i særdeleshet i forhold til petroleumsrelaterte aktiviteter.

Personalia

Tormod Torvanger (f. 1968) er fra Volda og har sin juridikum fra Universitetet i Oslo. Han har bakgrunn fra Sentralskattekontoret for storbedrifter, fra advokatvirksomhet og fra Norges Handelshøyskole (NHH). Torvanger har tatt del i ph.d.-programmet ved Det Juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen og avhandlingen har blitt skrevet i denne sammenheng, under veiledning av professor Frederik Zimmer. Torvanger er partner i advokatfirmaet Rasmussen & Broch DA og universitetslektor ved NHH.