Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Medfødte immunresponser i rognkjeks

Håvard Øritsland Eggestøl disputerer 5.3.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Innate immune responses of lumpfish (Cyclopterus lumpus)".

En av de største utfordringene for norsk lakseoppdrett er lakselus. På bakgrunn av strenge reguleringer og stor kapitalvilje har det skjedd en rivende utvikling av ulike metoder for å fjerne eller forhindre lakselus. Blant andre tiltak har rensefisk blitt mye brukt, og blir sett på som et verdifullt miljøvennlig tiltak i kampen mot lakselusen. Men det er dessverre et stort tap av rensefisk, hvilket i stor grad er forårsaket av bakterielle sykdommer.

I moderne biologi er informasjon om en organismes gener sentralt for å kunne studere prosessene som ligger bak sykdomsutvikling og vaksinering. Ved starten av Eggestøl sitt doktorgradsarbeid var det lite tilgjengelig sekvensinformasjon for rognkjeks, og bare noen få arbeider var gjort på rognkjeksen sitt immunforsvar.

For å få ett innblikk i de tidligste fasene av rognkjeksens forsvar mot bakterier, dvs. de medfødte immunresponsene, ble immunceller eksponert for den bakterien Vibrio anguillarum som forårsaker sykdoms hos rognkjeks, og det ble utført RNA sekvensering. På denne måten var det mulig å studere hvilke endringer som skjedde i rognkjeksens immunceller etter de kom i kontakt med bakterien.

Resultatene demonstrerte tydelig at det alternative komplementsystemet var sentralt i forsvaret, sammen med Toll-lignende reseptor signaliseringsveien som var særskilt aktivert av reseptoren TLR5 og at betennelsesreaksjoner var på gang da de pro-inflammatoriske cytokinene var kraftig oppregulert. På bakgrunn av dette ble de viktigste proinflammatoriske cytokinene i rognkjeks studert i detalj. Disse molekylene viste mange av de forventede trekkene, sammenlignet med andre arter, men også en del uventede trekk. I tillegg ble det gjennomført fylogenetiske analyser som avdekket nye sider ved enkelte av disse molekylenes evolusjonære historie. Videre forskning på sykdomsutvikling i rognkjeks vil være avhengig av grunnleggende kunnskap om rognkjeksens immungener og responser.

Personalia

Eggestøl ble fødd i 1989. Ved Universitet i Bergen avla han sin mastergrad i fiskehelse i 2014, og jobbet som forskningsassistent ved fiskeimmunologigruppen til Professor Heidrun Wergeland ved UiB frem til han startet sitt doktorgradsarbeid høsten 2015. Eggestøl har hele sin forskningstid jobbet med molekylære studier av det medfødte immunsystemet i norske fiskeoppdrettsarter. Eggestøl har blitt veiledet av førsteamanuensis Gyri Teien Haugland og Professor II Duncan Colquhoun.