Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Mødres reproduktive historie kan avdekke overdødelighet

Frode Halland disputerer 20.3.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Reproductive factors and maternal long-term mortality".

Hovedinnhold

Ved å studere mødre med komplett reproduksjon har vi avdekket at det å føde mange barn ikke gir økt dødelighet. Det kan faktisk være beskyttende. Kvinner som bare har en fødsel, om barnet lever eller ikke, har økt dødelighet i forhold til kvinner med flere fødsler. Dette fant vi uavhengig av mors utdannelse (sosioøkonomiske status) og kan indikere at redusert fertilitet er assosiert med fysiologiske mekanismer som senere gir hjerte– og karsykdom. Å miste et barn (før eller rett etter fødselen) er et betydelig traume, men vår forskning viser at det å ha overlevende barn ved avsluttet reproduksjon tilnærmet normaliserer denne risikoen.

Vi har hatt et sterkt fokus på endringer av reproduktiv risiko basert på mors sosioøkonomiske status. Vi fant at mødre med lav utdannelse generelt har en betydelig overdødelighet sammenlignet med mødre med middels og høy utdannelse. Hos mødre med lav utdannelse økte risikoen for hjerte- og kardødelighet med økende antall fødsler, dette i kontrast til reduksjon i dødelighet hos mødre med mere utdannelse. Vår forskning indikerer at den økte dødeligheten blant mødre med lav utdannelse og mange fødsler skyldes opphopning av negative livsstilsfaktorer heller enn fysiologisk belastning av repeterte svangerskap.

I doktorgradsprosjektet har vi brukt data fra medisinsk fødselsregister (MFR), dødsårsaks- og utdannelsesregisteret. I motsetning til datagrunnlaget i de fleste tidligere studier er dette populasjonsbasert informasjon (komplette data) med særs lang oppfølgingstid.

Studiene i prosjektet er innovative da vi analyserer dødelighet hos mødre basert på deres komplette reproduksjon. Vi mener at vår analytiske tilnærming, i større grad enn tradisjonelle metoder, tillater at mødre med økt risiko for hjerte- og karsykdom identifiseres og at målrettet intervensjon kan implementeres. Med fallende fertilitetsrater, tilfører arbeidet viktig informasjon da det å føde flere barn kan gi økt livslengde.

Personalia

Frode Halland (f. 1973) er cand.med. fra Universitet i Bergen (UiB) 2003. Halland er spesialist i gynekologi og obstetrikk og jobber som overlege ved Haukeland Universitetssykehus, Kvinneklinikken. Han har vært stipendiat i tre år ved Institutt for Global Helse og Samfunnsmedisinske fag ved UiB under veiledning av professor Rolv Skjærven, professor Nils-Halvdan Morken og professor Kari Klungsøyr.