Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Fødsel etter keisersnitt: Norsk praksis under lupen

Sjur Lehmann disputerer 24.3.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Trial of labor after a previous cesarean section, Norway 1989-2014: A justified practice?".

Hovedinnhold

Når kvinner med et tidligere keisersnitt blir gravide på ny, vil de fleste kunne forsøke å føde vaginalt. Internasjonalt varierer likevel praksis, og i noen land er planlagt keisersnitt det vanligste. Formålet med studien var å undersøke norsk praksis, forekomsten av akutte keisersnitt og utfall for barnet. Studien er basert på data fra Medisinsk fødselsregister.

Studien viste at i Norge (1989-2014) prøvde 75 % av kvinner med et keisersnitt fra første svangerskap å føde vaginalt i neste svangerskap. Sammenlignet med mange andre land er dette svært høyt. Av de som prøvde å føde vaginalt, måtte 16 % ha akutt keisersnitt. Den samlede raten av vaginale fødsler var 63 %. Ikke-medisinske faktorer påvirket ratene (mors alder, innvandrerbakgrunn og bostedsfylke).

Det var færre forsøk og høyere forekomst av akutt keisersnitt i bestemte medisinske risikogrupper, særlig ved overvekt, stort foster, diabetes, og hvis det første keisersnittet skyldtes stans i fødselsforløpet. Det var høyere forekomst av akutt keisersnitt dersom fødselen måtte settes i gang. I høyrisikosvangerskap var der økt forekomst av dødfødsler og helseproblemer hos barnet (lav Apgar-skår, pusteproblemer og overflytting til intensivpost).

Resultatene viser at forsøk på vaginal fødsel er det vanligste i Norge. For de fleste er dette vellykket. For utvalgte grupper er der likevel høy forekomst av akutt keisersnitt, og dette bør det tas hensyn til ved valg av fødested og planlegging av fødselen. Variasjon mellom sykehus, betydningen av ikke-medisinske faktorer og risiko for mor og barn bør følges nøye og undersøkes videre.

Personalia

- Assisterende fylkeslege, Fylkesmannen i Vestland. - PhD-stipendiat (50%) på Institutt for klinisk medisin (K2), Medisinsk fakultet, UiB fra februar 2013 til februar 2019. - Veiledere for prosjektet var Elham Baghestan, Per E. Børdahl, Lorentz M. Irgens og Svein Rasmussen (hovedveileder). - Cand. jur (1994) og cand.med. med. (2003) fra Universitetet i Bergen, har arbeidet som lege på Sørlandet sykehus og Haukeland universitetssjukehus. - Spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommmer (2013).