Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Drivere for et grønt skifte i maritim næring

Svein Gunnar Sjøtun disputerer 27.3.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "‘Engineering’ the green transformation of the maritime industry in Western Norway".

Hovedinnhold

Denne avhandlingen studerer den pågående grønne omstillingen i den maritime næringen på Vestlandet med utgangspunkt i et samfunnsgeografisk perspektiv og teorier om innovasjon og transformasjon. Det empiriske fokuset i avhandlingen er teknologiutvikling som resulterer i grønne innovasjoner som samlet bærer i seg kimen til et grønt skifte i maritim næring generelt.

Avhandlingen viser at slike innovasjoner og omstillinger er et resultat av en villet utvikling og samspill mellom teknologiske, organisatoriske og diskursive forhold, f.eks. hvordan aktører organiserer seg rundt teknologi og hvordan de omtaler og fremmer ny grønn teknologi i politiske sammenhenger. Sjøtun argumenterer for at slike prosesser er et resultat av en flernivådynamikk der hendelser og prosesser på ulike geografisk nivå veves sammen. Med utgangspunkt i dette studeres grønn omstilling fra ulike perspektiver, både på et individ-, prosjekt-, klynge- og industrinivå.

Avhandlingen avdekker at regionale aktører har vært svært viktige drivere i det grønne skiftet, og da særlig ingeniører og klyngeadministrasjon som har påvirket regionale og nasjonale beslutningstakere. Dette har bl.a. blitt muliggjort av vestlandsk ingeniørkompetanse forankret i en regional kultur for innovasjon. Til sist avdekker avhandlingen viktigheten av demonstrasjonsprosjekter (f.eks. Ampere) som arenaer for omstilling, særlig ifm. elektrifisering av fergeindustrien.

Implikasjoner av avhandlingen er en sterkere teoretisk forståelse av samspillet mellom teknologi, organisasjon og diskurs i regionale industriomstillingsprosesser, heller enn å forstå dem som separate prosesser. En annen implikasjon er at regionale maritime ingeniører og demonstrasjonsprosjekter vil være mer komplekse og ha en større påvirkning enn tidligere antatt.

Personalia

Svein Gunnar Sjøtun (f. 1984) er utdannet samfunnsgeograf fra National University of Galway, Ireland (2011) og jobber for tiden som innovasjonsrådgiver ved Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling, Høgskulen på Vestlandet. Avhandlingen er formelt tilknyttet Institutt for geografi ved Universitetet i Bergen. Hovedveileder har vært professor Arnt Fløysand (HVL) og biveiledere har vært professor Stig-Erik Jakobsen (HVL) og professor Håvard Haarstad (UiB).