Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Hva gjør mulige ting mulige?

Ragnhild Iveranna Hogstad Jordahl disputerer 24.4.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "The Power of Powers: Dispositions, Essences, and Laws of Nature ".

I modalitetens metafysikk undersøkes spørsmål om hva som kan forklare at enkelte ting som ikke er tilfelle, likevel er mulige, hva som gjør at enkelte ting er nødvendige, og hvordan disse tingene henger sammen. Denne avhandlingen fokuserer særlig på spørsmålet om hva som må ligge til grunn for at hendelser faktisk er mulige.

Den mer tradisjonelle måten å forklare modalitet på er ved hjelp av såkalte «mulige verdener». Denne avhandlingen argumenterer for at vi i stedet bør rette fokus mot hvilke egenskaper som kan forklare mulighet i vår egen verden. Særlig bør vi se på de disposisjoner som enkelte egenskaper og objekter har. Denne avhandlingen forsvarer forklaringen disposisjonal essensialisme. Denne forklaringen tar en undergruppe av disposisjonelle egenskaper som utgangspunkt. Disse disposisjonelle egenskapene refereres til som «powers», som er definert som fundamentale egenskaper som må være disposisjonelle. Et vanlig eksempel på en disposisjonell egenskap er elektrisk ladning. Elektrisk ladning er i sin essens en egenskap som peker mot noe som gjøres (tiltrekning eller frastøtning), altså det vi regner som en disposisjon for å tiltrekke eller frastøte.

En antakelse om at det finnes slike essensielt disposisjonelle egenskaper gir særlig to positive effekter. For det første, en forklaring av egenskapsidentitet på det fundamentale plan. Distinksjonen mellom hva fundamentale egenskaper er, og hva de gjør faller bort, fordi forklaringen på hva en slik egenskap er vil være synonymt med forklaringen på hva den gjør. For det andre får vi også en forklaring av de mest fundamentale naturlovene. Disse fundamentale lovene følger direkte fra de fundamentale egenskapenes disposisjoner, og de begrenser hva som muligens kan hende. Dermed får vi en forklaring av både lover og egenskapsidentitet som stammer fra det samme fenomenet, nemlig disposisjonelle essenser, og indirekte sier dette oss hva som gjør mulige ting mulige.

Personalia

Ragnhild Iveranna Hogstad Jordahl (f. 1982) har mastergrad i filosofi fra Universitetet i Bergen (2008), og har i forbindelse med doktorgradsarbeidet vært ansatt som stipendiat ved Institutt for Filosofi og Førstesemesterstudier. Veiledere har vært professor Sorin Bangu og førsteamanuensis Ole Thomassen Hjortland.