Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Monocytter, mulighet for klinisk analyse av undergrupper?

Ida Marie Rundgren disputerer 17.4.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "The monocyte system in haematological malignancies".

Monocytter er viktige immunregulerende celler. I dag deles monocytter inn i tre undergrupper, klassiske, intermediære og ikke-klassiske monocytter som er ulike både når det gjelder molekylære særtrekk og funksjon. I vanlig pasientbehandling kan vi i dag bare analysere den totale mengden av monocytter i blodet, men mange studier indikerer at det kan være nyttig å følge de ulike undergrupper av monocytter både ved sykdomsdiagnostikk og kontroll av sykdomsbehandling. Hovedmålet med avhandlingen var å bedre avklare om måling av monocyttundergrupper egner seg som en rutineprøve i håndteringen av ulike pasientgrupper. Man hadde tre delmål; å standardisere selve analysen av subpopulasjonene, å benytte en slik standardisert analysemetode til å karakterisere monocyttsubpopulasjoner hos pasienter behandlet med stamcelletransplantasjon for blodkreftsykdommer, og å undersøke effekten på monocytter av medikamenter brukt i behandling av blodkreft. Etter gjennomgått stamcelletransplantasjon viste det seg at det mye større variasjon i blodnivåene av ulike monocyttundergrupper enn hos friske. Man kunne også vise at kreftbehandling ikke bare påvirker antallet monocytter og monocyttundergrupper i blodet, men også kan endre monocyttenes funksjon. Vår hovedkonklusjon er at undersøkelse av moncyttsubpopulasjoner kan standardiseres på en måte som egner seg for rutinediagnostikk. Den praktiske nytteverdien av slike undersøkelser i vanlig klinisk praksis bør vurderes videre, blant annet for kreftpasienter og for pasienter med immunologiske sykdommer.

Personalia

Ida Marie Rundgren (f.1986) er M.Sc i Molekylærbiologi (2011) fra Universitetet i Bergen. Doktorgraden utgår fra «The Leukemia Research Group» ved Klinisk Institutt 2, UiB, og Institutt for Sikkerhet, Kjemi, og Bioingeniørfag, Høgskulen på Vestlandet. Prosjektet er finasiert av Høgskulen på Vestlandet. Førsteamunesis Elisabeth Ersvær, HVL, har vært hovedveileder, og professor Øystein Bruserud og førsteamanuensis Anita Ryningen har vært medveiledere.