Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Variasjon i tilpasning hos ungdom med skilte foreldre

Sondre Aasen Nilsen disputerer 24.4.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "After the Divorce: Academic Achievement, Mental Health, and Health Complaints in Adolescence".

Forskningslitteraturen viser at barn og unge med skilte foreldre som gruppe, får lavere skolekarakterer og har noe dårligere psykisk helse enn de som vokser opp med sine to biologiske foreldre. En skilsmisse berører flere områder av barn og unges liv: For mange endres hvor og hvordan de bor. Flere familier opplever også økonomiske endringer. Hensikten med denne doktorgraden var å lære mer om hvordan en skilsmisse, i samspill med foreldres utdanningsnivå, inntekt, og familiestruktur, henger sammen med skolekarakterer, psykisk helse og helseplager hos ungdommer.

Resultatene viste at ungdommer med skilte foreldre, som gruppe, hadde 0.3 poeng lavere karaktergjennomsnitt enn ungdommer med ikke-skilte foreldre. Den negative sammenhengen mellom skilsmisse og skolekarakterer var sterkere blant ungdommer med høyt utdannede sammenlignet med lavt utdannede foreldre. Det ble videre funnet at ungdommers psykiske helse og helseplager varierte med bostedsordning etter skilsmissen: Ungdommer som bodde med en enslig forelder eller i en stefamilie rapporterte om mer psykiske plager og helseplager enn ungdommer med delt bosted. Resultatene viste også at å bo med stesøsken var assosiert med høyere nivåer av helseplager hos jenter, men ikke hos gutter.

Funnene fra doktorgraden tyder på at det er betydelig variasjon i sammenhengene mellom skilsmisse og negative utfall hos ungdommer basert på foreldres utdanningsnivå og ungdommenes bosituasjon.

Resultatene i doktorgraden er basert på data fra ung@hordaland-studien, en befolkningsbasert studie av omlag 10,000 ungdommer i alder 16-19 år i Hordaland fylke, som ble koblet til registerbaserte opplysninger om husholdningsinntekt (Inntektsregisteret, SSB), og foreldres utdanningsnivå og ungdommenes skolekarakterer (Nasjonal Utdanningsdatabase, SSB).

Personalia

Sondre Aasen Nilsen (f. 1989) er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen, og er ansatt som forsker ved RKBU-Vest, NORCE. Doktorgraden var finansiert av Stiftelsen Dam, og arbeidet med doktorgraden var gjennomført ved RKBU-Vest, NORCE, og Institutt for samfunnspsykologi ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen, i perioden 2017 – 2019. Veiledere: Tormod Bøe (Institutt for samfunnspsykologi, UiB), Kyrre Breivik (RKBU-Vest, NORCE), og Bente Wold (HEMIL-senteret, UiB)