Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Forhåndssamtaler – bedre kommunikasjon i sykehjemmet

Irene Aasmul disputerer 7.5.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Advance Care Planning and the staff perspective: The development, implementation, and investigation of a complex intervention in the nursing home".

Hovedinnhold

Advance Care Planning (ACP) / forhåndssamtaler er en gjentagende kommunikasjonsprosess som vektlegger pasientenes preferanser, verdier og potensielle bekymringer rundt behandling og omsorg. Hovedhensikten er å oppnå tillit og forutsigbarhet for alle involverte: pasient, pårørende og personalet. Samtidig er det i dag ingen nasjonal standard for gjennomføring av forhåndssamtaler på institusjoner.

Aasmul og kolleger har forsket på utviklingen, implementeringen og effekten av forhåndssamtaler i sykehjem. Videre undersøkte Aasmul belastningen som personalet opplever blant annet i forbindelse med adferdsendringer hos sykehjemspasienter med demens. Avhandlingen baserer seg i hovedsak på data fra KOSMOS-studien, hvor Aasmul har hatt en sentral rolle i planlegging og gjennomføring. KOSMOS-studien var en klynge-randomisert kontrollert studie som inkluderte 67 sykehjemsavdelinger med 545 pasienter, deres pårørende og helsepersonell fra kommuner på Vest og Østlandet. Som en viktig del av KOSMOS-studien mottok personalet opplæring som dekket kunnskapsgrunnlaget for, og den praktiske gjennomføringen av forhåndssamtaler.

Hovedfunnene i avhandlingen viser at avdelingene som mottok opplæring i forhåndssamtaler kontaktet pårørende oftere og organiserte flere møter med pasient og familie. Både familien til sykehjemspasienten og pleiepersonalet ble også mer fornøyde med kommunikasjonen. Studien identifiserte flere faktorer som gjorde det lettere å gjennomføre forhåndssamtaler i sykehjem. Blant annet var det viktig at sykehjemslederne viste engasjement, at organisering og ansvarsfordeling var tydelig og at personalet mottok opplæring og forstod hensikten med forhåndssamtaler. Aasmul fant også at økt kompetanse hos pleiepersonalet bidro til mindre belastning.

Avhandlingen viser at forhåndssamtaler kan gi gode resultater for sykehjemspasienter, deres familie og pleiepersonalet, og argumenterer for at forhåndssamtaler bør bli innført som en del av helsetilbudet ved alle sykehjem.

Personalia

Irene Aasmul er sykepleier med videreutdanning i veiledning og Mastergrad i helsefag - sykepleievitenskap (2009) fra Universitet i Bergen. Hun jobber som høgskolelektor ved Høgskulen på Vestlandet, Institutt for helse og- omsorgsvitskap ved desentralisert sykepleierutdanning. Ph.d. graden utgår fra Senter for alders- og sykehjemsmedisin, Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitet i Bergen. Veiledere har vært førsteamanuensis Elisabeth Flo og professor Bettina Husebø.