Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Hvordan virker tilbakemeldingssystemer i psykisk helsevern?

Runar Tengel Hovland disputerer 11.5.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Kliniske tilbakemeldingssystemer i psykisk helsevern – implementering og praktisering".

Hovedinnhold

Kliniske tilbakemeldingssystemer gir brukere av den psykiske helsetjenesten en mulighet til å gi en systematisk tilbakemelding om sin helsesituasjon og om relasjonen til behandler. Norse Feedback (NF) er et norskutviklet tilbakemeldingssystem som gir den enkelte pasient tilpassede spørsmål. NF fylles ut av pasient ideelt sett før hver time, og systemet omdanner svarene til en visuell rapport som pasient og behandler kan benytte som en del av behandlingen.

Forskning tyder på at kliniske tilbakemeldingssystemer som en del av behandlingen kan ha en gunstig virkning på behandlingsforløpet. Litteraturen peker også på at det tar tid å implementere slike system og at implementering er forbundet med ulike barrierer. Slike vanskeligheter kjennetegner implementeringer av innovasjoner og forskningsbasert kunnskap generelt i helsetjenesten. Formålet med doktorgradsarbeidet har vært å undersøke ulike erfaringer med NF under innføring og i praktisk bruk i ulike klinikker innen psykisk helsevern i Helse Førde, og slik skape kunnskap om forhold som påvirker implementeringen.

Resultatene peker mellom annet på at NF har et potensiale som en kommunikasjonskanal for pasienter som kan og ønsker å benytte seg av systemet, og at bruken kan hjelpe til med å fokusere dialogen innledningsvis i behandlingen og lette formidlingen av vanskelige tema. Men i kjølvannet av implementeringen følger også forvirringer og frustrasjon, samtidig som høyt arbeidspress, andre krav og forventninger gjør at praktiseringen av NF plasseres i et konkurranseforhold hvor incentiverte oppgaver gis forrang.

Personalia

Runar Tengel Hovland (f. 1977) er utdannet religionsviter fra Universitetet i Bergen. Stipendiatet er finansiert av Høgskulen på Vestlandet som har vært Hovlands arbeidsgiver i perioden 2012 til 2020. Forskerutdanningen er gjennomført ved Institutt for klinisk psykologi, Det psykologiske fakultet, UiB. Hovedveileder har vært professor Christian Moltu (Helse Førde og HVL). Førsteamanuensis Signe Hjelen Stige (UiB) har vært biveileder. Hovland er nå ansatt som seniorrådgiver og forsker i Helse Førde.