Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Endrede stormbaner i Høyarktis med konsekvenser for Svalbard

Siiri Wickström disputerer 19.5.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Warmer and Wetter Winters over the high-latitude North Atlantic ".

Hovedinnhold

Den pågående globale oppvarmingen er forsterket ved nordlige breddegrader, og denne forsterkningen er spesielt tydelig i området rundt Svalbard. Lavtrykksystemer er en sentral mekanisme for transport av varme og fuktighet i atmosfæren mot polområdene. Lavtrykkene assosieres til daglig med nedbør, skyer og potensielt farlig vær og de følger ofte faste geografiske mønstre (stormbaner) i det de beveger seg over kloden. Nordatlanteren er ett av stedene der lavtrykk dominerer, og stormbanene her følger gjerne en sørvest-nordøstlig akse som ender rundt Svalbard i nord. Nøyaktig hvor lavtrykkene ender opp og hvilken retning de tar får naturligvis store konsekvenser for vær og klima i et gitt område, som Svalbard.

I dette studiet har vi brukt en automatisk algoritme sammen med globale klimadata for å kartlegge trender i stormbaner, med spesielt fokus på området rundt Svalbard. Resultatene våre viser at det har vært en økt lavtrykksaktivitet om vinteren rundt Svalbard i perioden 1979-2016. Dette er forbundet med at lavtrykkene mot slutten av denne perioden oftere har fulgt en bane som er orientert sør-nord med økt antall lavtrykk i Framstredet og over Svalbard, istedenfor vest-øst som var vanligere tidligere i perioden, der lavtrykkene oftere endte opp i Barentshavet. Resultatet av denne endringen viser seg i form av blant annet hyppigere episoder med varme og våte forhold om vinteren på Svalbard. Ved hjelp av observasjoner og høyt oppløste modelldata, har vi også studert lokale temperatur- og nedbørforhold på Svalbard. Resultatene våre viser at økte temperaturer og nedbørsmengder fordeles ulikt geografisk på Svalbard, og nordligere deler av øygruppen varmes opp dobbelt så raskt opp som sørvestlige deler. En konsekvens av varmere og våtere vintre er flere episoder der nedbør faller som regn på snø. Disse episodene har potensielt sett store konsekvenser for både samfunn og natur på Svalbard, og resultatene våre viser at slike episoder er vanlige i dagens klima på Svalbard.

Avhandlingen er tilgjengelig her :  http://hdl.handle.net/1956/22191

Personalia

Født i Oulu, Finland i 1989. Hun har mastergrad i atmosfærefysikk fra Institutt for fysikk ved Universitetet i Helsinki. I 2016 flyttet hun til Svalbard i 2016 for å starte på doktorgraden ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS). Avhandlingen hennes er formelt tilknyttet Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen. Foruten kortere forskningsopphold ved det Finske meteorologiske institutt (FMI) i Helsinki og Universitetet i Colorado, USA, har hun vært på Svalbard under hele doktorgradsarbeidet.