Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Barns utvikling i Burkina Faso, Vest-Afrika

Anselme Simeon Sanou disputerer 4.6.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Child development in rural Burkina Faso: Association between maternal alcohol consumption, stunting, schooling, and neuropsychological outcomes".

Hovedinnhold

Barnedødeligheten i Afrika synker og søkelyset rettes nå i større grad mot barnas utvikling. Dr Sanou har i sitt PhD-arbeid sett på sammenhengen mellom mors alkoholinntak i svangerskapet og barns vekst (høyde for alder), skolegang og kognitiv utvikling i en rural del av Burkina Faso, Vest-Afrika. Datamaterialet i denne avhandlingen er samlet inn i forbindelse med oppfølging av barn som deltok i en større intervensjonsstudie om fullamming de første seks månedene etter fødsel. I alt ble 561 barn i alderen 6-8 år inkludert. Analyseresultater viser en sammenheng mellom rapportert alkoholforbruk under graviditeten og barns kognitive utvikling. Selv om resultatene viser en sammenheng mellom alkoholinntak og enkelte utfall på testene barna gjennomførte, gir ikke resultatene grunnlag for å hevde en kausal sammenheng. Det er utfordrende å tolke resultater fra kognitive tester på barn i fattige settinger der risikofaktorer for skjevutvikling er mange. Resultatene gir likevel grunnlag for å peke på behov for bedre tilrettelagte verktøy for slik testing og mer forskning. I tillegg er det fortsatt behov for bedre tilrettelagte tiltak som fremmer barns utvikling i områder preget av mange risikofaktorer.

Personalia

Anselme Simeon Sanou (født 1984) er fra Burkina Faso med medisinutdanning fra Universitetet i Ouagadougou, Burkina Faso (2011) og epidemiologiutdanning fra Universitetet i Bordeaux, Frankrike (2011). Hans doktorgradsarbeid er gjennomført i tidsrommet 2015-2019 ved Senter for internasjonal helse (Veilederne Thorkild Tylleskär og Esperance Kashala Abotnes) i samarbeid med Centre Muraz (veileder Hama Diallo). Han er ansatt som Senior Surveillance Advisor ved US CDC, Burkina Faso country office.