Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Har teamsamarbeid betydning for endring i helse og funksjon

Merethe Hustoft disputerer 28.5.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Do interprofessional teams matter?".

Hovedinnhold

Helsetjenesten blir stadig mer kompleks, og pasienter møter flere helsepersonell innen ulike deler av helsetjenesten. Helsepersonell jobber i ulike former for team. Rehabilitering er et område der team er spesielt viktig. Kunnskap om samarbeidets betydning for kvalitet på rehabiliteringstjenesten er viktig for å kunne utvikle gode rehabiliteringsforløp, og er ikke blitt studert i Norge tidligere. I denne doktorgradsavhandlingen er det gjennomført en spørreundersøkelse blant helsepersonell i team ved 7 private rehabiliteringsinstitusjoner i Helse Vest, og nærmere 1000 pasienter. Helsepersonellet har svart på en spørreundersøkelse om kommunikasjon og relasjonsferdigheter i teamet. Pasientene har besvart spørsmål om egen helse og funksjon, rehabiliteringsutbytte og kontinuitet i tjenestetilbudet både i rehabiliteringsinstitusjonen og i samarbeid med fastlegen. Formålet med studien er å beskrive teamsamarbeidet både med data fra helsepersonell og pasienter og se på sammenhenger mellom kvaliteter i teamsamarbeidet og pasientrapportert rehabiliteringsutbytte, kontinuitet, helse og funksjon. Studien fant at team som inkluderer lege(r) og benytter skriftlige prosedyrer var positivt for teamsamarbeidet. Pasienter behandlet av team med gode kommunikasjons og relasjonsferdigheter rapporterte god kontinuitet. Pasientene rapporterte lavere personlig oppfølging av koordinator og kontinuitet mellom rehabiliteringsinstitusjon og fastlege når de ble behandlet av team med gode kommunikasjons og relasjonsferdigheter. Kontinuitet hadde sammenheng med positiv endring av pasientens helse. Studien fant ingen sammenheng mellom kommunikasjon og relasjon i team og endring i pasientens funksjon. Tjenesten kan bli bedre dersom gode team i rehabiliteringstjenesten fokuserer på pasientkoordinators viktige rolle for pasientens rehabiliteringsforløp. Å styrke kommunikasjonslinjene mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten blir viktig da pasientens helse bedres når kontinuiteten er bra.

Personalia

Merethe Hustoft (f.1972) er oppvokst i Porsgrunn, utdannet ergoterapeut fra University of Northumbra i 1997 med M.Sc. i kunnskapsbasert praksis for helsefag fra Høgskulen i Bergen i 2012 og er ansatt ved Høgskulen på Vestlandet. Avhandlingen utgår fra Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering og Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen. Førsteamanuensis Øystein Hetlevik (UiB) har vært hovedveileder, professor Sturla Gjesdal (UiB) og seniorforsker Eva Biringer (Helse Fonna) var biveiledere.