Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Debatten om evidens-basert praksis

Anders Reiersgaard disputerer 12.6.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Concepts of Evidence-Based Practice: Analysis of Evidence-Based Practice and Its Debate".

Evidens-basert praksis (EBP) – ofte kalt Kunnskapsbasert praksis på norsk og er en modell for klinisk praksis, som innebærer at kliniske beslutninger skal tas på basis av den beste tilgjengelige kunnskapen. EBP har stadig vært gjenstand for debatt. Kritikerne hevder at EBP verken er nødvendig eller tilstrekkelig som basis for kliniske beslutninger: EBP fremstilles som for rigorøs, med et sneversynt vitenskapelig rammeverk som resulterer i for lite fokus på klinikerens ekspertise og pasientens autonomi. EBP-tilhengere har svart med at kritikken er basert på misforståelser. Avhandlingen utgjør en analyse av hva EBP-begrepet innebærer, samt av de mest sentrale påstandene i EBP-debatten.

Avhandlingen er tredelt. I første del presenteres det vitenskapelige rammeverket for EBP. I andre del analyseres de sentrale elementene i EBP-begrepet, med vekt på hva som inngår i begrepene «evidens», «klinisk ekspertise» og «pasientautonomi». Avhandlingen skiller mellom tre begreper om EBP; «snever», «moderat» og «vid», relativt til i hvilken grad «klinisk ekspertise» og «pasientautonomi er inkludert, og påstår at det kun er «moderat» EBP som reflekterer en adekvat forståelse av modellen. Den tredje delen av avhandlingen utgjør analyse av EBP-kritikken.

Kandidaten argumenterer for at den mest relevante kritikken angår tilliten til epidemiologisk evidens. Dette må skilles fra kritikken om at EBP innebærer et ekskluderende fokus på «evidens», som det argumenteres for at er basert på en snever forståelse av hva EBP innebærer. Kritikk om at EBP-modellen ignorerer klinisk ekspertise og pasientautonomi er ofte basert på misforståelser, som i stor grad grunner i uklarheter i EBP-litteraturen. En generell konklusjon er at tendensen til for snevre tolkninger fra kritikernes side og uklarheter fra tilhengernes side gjør at EBP-debatten fremstår som lite konstruktiv. Avhandlingen konkluderer med å foreslå anbefalinger for at EBP-debatten kan bli mer konstruktiv.

Personalia

Anders Reiersgaard (f. 1974) har hovedfag i filosofi fra Universitetet i Bergen (2001). Han er ansatt som universitetslektor ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier. Han underviser også i vitenskapsteori og akademisk skriving ved Høgskolen på Vestlandet. Veiledere har vært professor Reidar Lie (UiB), professor Monica Wammen Nordtvedt (HVL) og førsteamanuensis Birgitte Graverholt (HVL).