Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Individuelle rettigheter: Et verktøy for kolonialismen?

Aaron John Spitzer disputerer 19.6.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "The metapolitics of settler colonialism".

Hovedinnhold

I løpet av de siste hundreårene har «settler colonialism» endret verden, og gjort Amerika, Australia og flere stillehavsøyer om til en “ny verden” etter modell av de europeiske moderlandene. Europeiske settlere oppnådde denne transformasjonen dels ved fysiske midler, som å drive bort eller drepe den opprinnelige befolkningen for deretter å ta over landjorda. Men de gjorde det også ved hjelp av “metapolitikk”, ved å etablere lover som sørget for at urfolk og deres områder ble tatt opp i den nye staten.

I de siste tiår har urfolk mobilisert mot slik settler-metapolitikk, og de har arbeidet for etableringen av nye lover som vil kunne re-etablere deres politiske og territorielle suverenitet. Denne mobiliseringen har ført til flere politiske og juridiske konfrontasjoner mellom urfolk og settlere. Disse diskusjonene er grunnleggende sett om hvorvidt urfolket er en del av «Oss» eller av et separat «Dem». Politiske ledere, dommere og offentligheten har funnet det vanskelig å finne klare løsninger på slike konflikter.

På bakgrunn av dette framlegger Spitzer i denne avhandlingen en «teori om settler-metapolitikk» som et rammeverk til hjelp for å løse slike konflikter. Dette gjør han ved å først identifisere og klassifisere over femti urfolk/settler-konflikter verden over. Deretter gjennomfører han fire komparative studier av slike konflikter i Kanada, USA og Australia. Han finner at disse konfliktene er vanskelige å løse siden begge sider påkaller viktige rettigheter. Urfolkene viser til kollektiv selvråderett, mens nybyggerne argumenterer for individuelle rettigheter – spesielt retten til politisk likhet, bevegelsesfrihet og eiendomsrett. Slike rettigheter kommer lett i konflikt med urfolkenes selvråderett. For eksempel kan det å gjenetablere urfolksparlamenter sette press på retten til politisk likhet, mens det å gjenetablere urfolksterritorier kan begrense settleres rettigheter til bevegelsesfrihet og eiendomsrett.

Personalia

Aaron John Spitzer er født I USA og tilbrakte 20 år som journalist i Alaska og det Arktiske Kanada. Han har en bachelorgrad fra Carleton College og master fra The University of Alaska Fairbanks. Doktorgradsprosjektet ble gjennomført i perioden 2016-2020 ved Institutt for sammenliknende politikk under veiledning fra professor Per Selle.